Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi

Załącznik nr.1
do Systemu wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Starogardzie Gd.

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi

 

 1. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (publicznej i niepublicznej) nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnie przyjętym wymaganiom (dotyczy uczniów z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią, niedowidzących, niedosłyszących).
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofzycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia .
 3. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odbywa się na zasadach określonych dla uczniów pełnosprawnych.
 4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 5. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  dziecka na podstawie opinii o  ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na okres półrocza lub całego roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony/a”.
 7. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
 8. Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi i polegają na podsumowaniu ich osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.
 9. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi i ustala je nauczyciel prowadzący n koniec każdego miesiąca nauki. Nawet niewielkie postępy ucznia są  wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
 10. Rodzice dziecka lub nauczyciel uczący dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w porozumieniu z rodzicami kierując się dobrem ucznia mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wydłużenie etapu kształcenia.
 11. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia .

 

 

 

Komentarze są wyłączone.