Procedury awansu zawodowego

Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

na stopień nauczyciela mianowanego

 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gd

 

 1. 1.      Uczestnicy:

 

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Nauczyciel kontraktowy.

 

 1. 2.      Podstawa prawna:

 

1)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

 

 1. 3.      Przyjęcie wniosku nauczyciela o rozpoczęcie stażu

 

1)      Nauczyciel kontraktowy zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.

2)      Wniosek o staż skierowany do dyrektora szkoły nauczyciel składa nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; nawiązanie stosunku pracy po tym terminie uniemożliwia rozpoczęcie stażu do końca tego roku szkolnego.

3)      Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel załącza projekt planu rozwoju zawodowego.

 

 1. 4.      Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

 

1)      Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

2)      Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi.

 

 1. 5.      Przydział opiekuna stażu

 

1)      Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

2)      Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz

3)      opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

4)      Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego

nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

 

 1. Zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela i efektach prowadzonych przez niego zajęć

 

1)      Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu.

2)      Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

a)      umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

b)      umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych ucznia, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

c)      umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

d)     umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

e)      umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

3)      W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas tej  nieobecności;

w przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczycie obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

4) Nauczyciel kontraktowy może przerwać  na swój wniosek w każdym czasie. W              przypadku ponownego rozpoczęcia stażu nauczyciel kontraktowy odbywa staż w pełnym  wymiarze.

 

 1. Sporządzanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 

1)      Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

2)      Przed ustaleniem oceny dyrektor szkoły zapoznaje się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu oraz zasięga opinii Rady Rodziców.

3)      W razie nie przedstawienia przez Radę Rodziców opinii w wyznaczonym 14 dniowym terminie, dyrektor szkoły dokonuje oceny bez stanowiska rodziców.

4)      Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna; ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Starogardzie Gd. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5)      Ocena ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

6)      W przypadku ostatecznej negatywnej oceny, ponowna ocena dorobku zawodowego może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

 

 

 

 

 1. 8.      Postępowanie egzaminacyjne

 

1)      Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

2)      W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

3)      Do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel załącza:

a)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – oryginały lub poświadczone kopie,

b)      zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu,

c)      zatwierdzony plan rozwoju zawodowego za okres stażu.

4)      Do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel może załączyć poza dokumentami wymienionymi w pkt 3, inne dokumenty świadczące o jego osiągnięciach zawodowych.

5)      Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez organ prowadzący szkołę.

 

 

Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego

 

w Starogardzie Gd.

 1. 1.      Uczestnicy:

 

1)      Dyrektor szkoły,

 

2)      nauczyciel mianowany.

 

 1. 2.      Podstawa prawna:

 

1)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

 

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. Nr 260, poz. 2593).

 

 

 1. 3.      Wniosek o rozpoczęcie stażu

 

 

 

1)      Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

 

2)      Wniosek o staż skierowany do dyrektora szkoły nauczyciel składa nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć;   w przypadku nawiązania stosunku pracy po tym terminie, nauczyciel nie rozpoczyna stażu  do końca tego roku szkolnego.

 

3)      Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel mianowany dołącza projekt planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 1. 4.      Plan rozwoju zawodowego

 

 

 

1)      Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

 

2)      Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniem dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi.

 

3)      Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie stażu powinien w szczególności:

 

a)      podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym  doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

 

b)      realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

 

c)      pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły.

 

4)      Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

 

a)      uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

 

b)      wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 

c)      umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

 

d)     realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

 

1)      opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

 

2)      wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych,

 

3)      poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

 

4)      uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

 

5)      wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

 

6)      uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej,

 

7)      umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z  uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

 

 

 

 1. 5.      Przebieg stażu nauczyciela mianowanego

 

 

 

1)      Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu. W tym celu zapewnia nauczycielowi:

 

a)      możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej lub innej szkole,

 

b)      udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,

 

c)      korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

 

2)      Dyrektor szkoły zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez  nauczyciela zajęć.

 

3)      W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej  nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

4)      Nauczyciel mianowany może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa go w pełnym wymiarze.

 

5)      W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 1. 6.      Ocena dorobku zawodowego

 

 

 

1)      Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

 

2)      Przed ustaleniem oceny dyrektor szkoły zapoznaje się z opinią Rady Rodziców.

 

3)      W razie nie przedstawienia przez Radę Rodziców opinii w wyznaczonym 14 dniowym terminie, dyrektor dokonuje oceny bez stanowiska rodziców.

 

4)      Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna; ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Starogardzie Gd. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

5)      Ocena ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

 

6)      W przypadku ostatecznej negatywnej oceny, ponowna ocena dorobku zawodowego może być dokonana po odbyciu na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

 

 

 

 1. 7.      Postępowanie kwalifikacyjne

 

 

 

1)      Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

2)      W przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

3)      Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel załącza:

 

a)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego – oryginały lub poświadczone kopie;

 

b)      zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu;

 

c)      zatwierdzony plan rozwoju zawodowego za okres stażu;

 

a ponadto:

 

d)     dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w ust. 4 lit. a – d.

 

4)      Dokumentacja, o której mowa w pkt 3 lit. d jest przedstawiana w następującej formie:

 

a)      opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w ust, 4 pkt 4 lit. a-c ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 

b) sprawozdania z realizacji wybranych trzech zadań, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. d oraz uzyskanych efektów,

 

b)      dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późniejszymi zmianami)

 

5)      Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel może załączyć ponadto inną dokumentację świadczącą o jego osiągnięciach zawodowych.

 

 

 

 1. 8.      Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

 

1)      Komisja Kwalifikacyjna powołana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków Komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 

2)      Komisja podejmuje rozstrzygnięcia według posiadanych kompetencji.

 

Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty na stopień

nauczyciela kontraktowego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego

w Starogardzie Gd.

 

 

 

 1. 1.      Uczestnicy:

 

1/ Dyrektor szkoły,

2/ nauczyciel stażysta.

 

2. Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r, – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

 

 1. 3.      Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela stażystę (art. 9d, ust. 1 KN)

 

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, bez konieczności złożenia wniosku.

 

 1. 4.      Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego (art. 9c, ust. 3 KN)

 

1/ Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2/ Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian; nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniem dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

3/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego.

4/ W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji tego planu.

5/ W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w § 6, ust. 1 rozporządzenia, powinien w szczególności:

a)      poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

1)      przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;

2)      sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;

3)      przepisy dot. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

b)      uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;

c)      prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;

d)     uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. 5.      Opiekun nauczyciela stażysty (art. 9c, ust. 4 KN)

 

1/ Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

2/ Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji, w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

3/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu; zmiana opiekuna stażu wymaga formy pisemnej.

4/ Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

 

 1. Zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji zadań zplanowanych przez nauczyciela stażystę i efektach prowadzonych przez niego zajęć

 

1/ Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

a)      obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej lub innej szkole;

b)      udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;

c)      korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2/ W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

 1. 7.      Sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 

1/ Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ustala w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia  sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju  zawodowego nauczyciela – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców – dyrektor szkoły.

2/ Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela; nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w pkt 1.

3/ Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna;  ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

4/ Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku Delegatura w Starogardzie Gd. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez ten organ jest ostateczna.

5/ W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku  może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły,  jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

 

 

 1. 8.      Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

1/. Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

2/ Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku oraz wymaganej dokumentacji.

3/ Dokumentacja załączona do wniosku nauczyciela obejmuje:

a)      dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,

b)      zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,

c)      zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,

d)     ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

4/ Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel stażysta może załączyć, poza dokumentacją wymienioną w pkt 3, inną dokumentację świadczącą o jego osiągnięciach zawodowych.

5/ Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki formalne i wyznacza nauczycielowi termin ich uzupełnienia.

6/ W sytuacji, gdy nauczyciel nie uzupełnił braków formalnych, o których został poinformowany bądź nie zrobił tego w określonym terminie, dyrektor szkoły może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia; w takiej sytuacji dyrektor informuje nauczyciela o brakach w dokumentacji, której nie uzupełnił w określonym terminie.

 

 1. 9.      Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej

 

1/ Komisję Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły, w której skład wchodzą:

a)      dyrektor (wicedyrektor)jako przewodniczący,

b)      przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego) albo nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole,

c)      opiekun stażu,

a na wniosek nauczyciela również

d)     przedstawiciel związku zawodowego.

2/ W pracach Komisji Kwalifikacyjnej może brać udział w charakterze obserwatora:

a)      przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

b)      przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3/ Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Komisji.

4/ Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

a)      znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,

b)      umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,

c)      znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,

d)     umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

 

 1. 10.  Rozmowa kwalifikacyjna

 

1/ Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

a)      przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

b)      odpowiada na pytania członków Komisji dot. wymagań, o których mowa w pkt 9, podpunkt 3,

2/ Komisja Kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu członków,

3/ Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

4/ Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji oblicza się średnią arytmetyczna punktów, z tym że jeżeli liczba członków Komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

5/ Nauczyciel uzyskał akceptację Komisji Kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

6/ W sprawach proceduralnych dotyczących prac Komisji nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje Komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

7/ Z przebiegu prac Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      datę i miejsce posiedzenia Komisji,

b)      imiona i nazwiska członków Komisji,

c)      imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach Komisji w charakterze obserwatora,

d)     pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz informację o udzielonych odpowiedziach,

e)      uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,

f)       średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w pkt 4,

g)      uzasadnienie rozstrzygnięcia Komisji,

h)      podpisy członków Komisji uczestniczących w jej pracach.

8/ W przypadku orzeczenia o wydaniu akceptacji, Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

11. Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

 

1/ Warunkiem nadania nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego jest:

a)      spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Karty Nauczyciela,

b)      odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,

c)      uzyskanie akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

2/ Nauczycielowi stażyście spełniającemu warunki określone w pkt. 1, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje dyrektor szkoły.

3/ W przypadku niespełnienia przez nauczyciela stażystę któregoś z warunków, o których mowa w pkt 1, dyrektor szkoły odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

4/ Od decyzji, o której mowa w pkt 3, nauczycielowi stażyście służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

 


Komentarze są wyłączone.