Program naprawy

PROGRAM NAPRAWY

BEZPIECZEŃSTWA   UCZNIÓW

w

  PUBLICZNEJ   SZKOLE   PODSTAWOWEJ  

 

NR 3

 

W   STAROGARDZIE   GDAŃSKIM

 

 

KWIECIEŃ 2007

 

 

 

PROGRAM JEST UZUPENIENIEM PROGRAMU PROFILAKTYKI .

 

 

Program naprawczy dotyczący poprawy efektywności wychowania dzieci obejmujący zjawiska w zakresie eliminowania agresji słownej oraz przeciwdziałania przemocy fizycznej, wynikających z arkusza przeglądu i oceny bezpieczeństwa w szkole z dnia 17 stycznia 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE PROGRAMU:

 

 • ograniczenie zachowań agresywnych, przejawów przemocy fizycznej wśród uczniów
 • uwrażliwianie społeczności szkolnej na kulturę słowa – eliminowanie wulgaryzmów,

agresji słownej

 • kształtowanie u uczniów umiejętności konstruktywnego, nieinwazyjnego rozwiązywania konfliktów
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego porozumiewania się

 

 

Zaplanowane w ramach programu działania zmierzające do poprawy sytuacji uczniów w zakresie eliminowania agresji słownej i przemocy fizycznej,  rozpoczynają się udziałem wszystkich uczniów w Kampanii Profilaktycznej ‘Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz obchodami Szkolnego Tygodnia Profilaktyki przebiegającego w tym roku pod hasłem „ Lubię siebie, lubię innych”.

 

Szczegółowy harmonogram działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów:

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

ELIMINOWANIE AGRESJI SOWNEJ I FIZYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW
 • Przystąpienie szkoły do kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Udział uczniów w zaproponowanych przez kampanię konkursach:

 

kwiecień/maj

Koordynatorzy d/s profilaktyki:

M. Domachowska

      K. Gdaniec

 • W Tygodniu Profilaktyki wszystkie lekcje wychowawcze poświęcone będą problematyce agresji słownej i fizycznej wśród uczniów, braku tolerancji, obojętności wobec agresywnych zachowań  innych uczniów

 

 

 

cały tydzień

 

 

 

wychowawcy klas

 • Klasy VI będą uczestniczyć w pogadankach o treściach profilaktycznych poprowadzonych przez policjantów

 

 

w ciągu tygodnia

 

pedagodzy szkolni

 • Klasy IV-VI będą uczestniczyć w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez teatr Kurtyna pt. ”Dlaczego ja”

 

 

 

25.04.07

 

 

pedagodzy szkolni

 • Klasy I-III , biorące udział w akcji „Czytające Szkoły” będą czytały książki o treściach profilaktycznych, związanych z hasłem Tygodnia Profilaktyki

 

 

26.04.07

 

Wychowawcy klas biorących udział w akcji..

 • Uczniowie klas I-IV obejrzą film o treści profilaktycznej pt. „Tajemnica zaginionej skarbonki” Omówienie treści filmu na zajęciach lekcyjnych

 

w ciągu

tygodnia

J. Osowicka

wychowawcy klas

 • Dla uczniów wszystkich klas zorganizowany zostanie konkurs plastyczny pt. „Lubię siebie” o charakterze indywidualnym i klasowym

 

 • Dla uczniów klas IV-VI i chętnych z klasy III odbędzie się konkurs literacki pt. „Lubię siebie” o charakterze indywidualnym

 

złożenie prac do

26.04.07

klasy I-IIIK. Gdaniec

K. Skiba

klasy IV-VI

J. Rajkowska

 

 

nauczyciele j. polskiego

 

 • Dla rodziców i nauczycieli zostanie zorganizowane spotkanie z pedagogiem p. Kamilą Specht-Iwańską  dotyczące treści profilaktycznych: problemów wychowawczych związanych z młodzieżą

 

08.05.07

pedagodzy szkolni

wychowawcy klas

 • W klasach IV zostaną przeprowadzone zajęcia wychowawcze na temat „Jak rozwiązywać konflikty?”

 

21.05.07 25.05.07

pedagog szkolny

L. Malkus-Juszczyk

 • W klasach VI przeprowadzone zostaną zajęcia wychowawcze dot. tematu „Jak radzić sobie ze stresem?”

 

21.05.07 -25.05.07

pedagog szkolny

M. Domachowska

 • Podczas ostatniego spotkania rodziców z wychowawcami  klas  zostanie poruszona problematyka stosowania przez uczniów agresji słownej (przezywanie, ośmieszanie, wulgaryzmy itp. ) oraz przemocy fizycznej. Wychowawcy przeprowadzą pogadanki na temat zagospodarowania czasu wolnego dzieciom, stosowania kontroli czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem. Wychowawcy  wspólnie z rodzicami dokonają oceny  efektywności szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki pod kątem wprowadzenia zamian w przyszłym roku szkolnym.

 

22.05.07

wychowawcy klas

 • Zwracanie uwagi na zachowania agresywne oraz kulturę słowa u uczniów podczas przerw i zajęć lekcyjnych

 

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

 • Przeprowadzenie ankiet wśród  5 losowo wybranych klasach, badających częstotliwość występowania agresji słownej i fizycznej w szkole po wprowadzeniu działań naprawczych

maj

pedagodzy szkolni

Opracowanie programu:

Lucyna Malkus Juszczyk

Małgorzata Domachowska

Komentarze są wyłączone.