Program profilaktyki

Spis treści

 

I WSTĘP I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

II DIAGNOZA  PROBLEMÓW SZKOLNYCH

III CELE  I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

IV TREŚCI PROGRAMU

V OCZEKIWANE EFEKTY

VI OCENA SKUTECZNOŚCI – EWALUACJA PROGRAMU

VII ZAŁĄCZNIKI

 1. Harmonogram działań w wybranych obszarach zagrożeń, opracowywany na rok szkolny (załącznik nr 1 i  2 )
 2. Ankiety dla uczniów  (załącznik nr 3)
 3. Ankieta dla rodziców (załącznik nr 4)
 4. Ankieta dla nauczycieli (załącznik nr 5)

 

I WSTĘP I ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Jednym najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest konieczność wyposażenia ucznia w umiejętności przewidywania i unikania zagrożeń. Obowiązkiem przede wszystkim  rodziców ale i nauczycieli jest od najwcześniejszych lat wyposażać dziecko w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw. W szkole zamierzenia te są realizowane poprzez różne oddziaływania wychowawcze. W tych oddziaływaniach mieści się również profilaktyka – rozumiana przez nas jako ochrona dzieci przed zachowaniami  ryzykownymi, czyli takimi, które zahamowują bądź zakłócają jego rozwój.

Treści profilaktyczne zawsze zajmowały sporo miejsca w programie wychowawczym szkoły. Od  roku szkolnego 2002/2003, zgodnie z rozporządzeniem MEN (z 26 lutego 2002 roku) treści i oddziaływania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców zostały wyodrębnione z programu wychowawczego i tworzą – program profilaktyki. Jako wynikający z programu wychowawczego szkoły, program profilaktyki tworzy z nim spójną całość i stanowi podstawę wychowania uczniów w naszej szkole.

 

Odbiorcy programu

 

-         uczniowie klas I – VI

-         nauczyciele

-         rodzice

Koordynatorzy programu

 

-         klasy I – III –  mgr K. Gdaniec i mgr K. Skiba

-         klasy IV – VI – mgr A. Bednarska-Nowak i mgr I. Tyma

Realizatorzy programu:

 

-         nauczyciele PSP Nr 3

-         specjaliści ds. profilaktyki współpracujący ze szkołą

 

II DIAGNOZA PROBLEMÓW SZKOLNYCH

 

Zaplanowanie działań profilaktycznych poprzedzone zostało diagnozą – rozpoznaniem obecnego stanu zagrożenia niepożądanymi zjawiskami w rozwoju uczniów występującymi w szkole.

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki brano pod uwagę:

-         analizę wyników badań ankietowych,

-         analizę dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, klasowych zeszytów uwag),

-         informacje nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,

-         spostrzeżenia pedagogów i psychologa szkolnego,

-         spostrzeżenia i uwagi rodziców

-         opinie uczniów,

-         informacje z instytucji współpracujących ze szkołą.

 

Wykorzystanie powyższych narzędzi diagnostycznych pozwoliło na rozpoznanie następujących zagrożeń występujących na terenie szkoły:

-         wulgaryzmy obraźliwe epitety, przezwiska),

-         łamanie szkolnego regulaminu (brak dyscypliny, niewłaściwe zachowanie uczniów na lekcjach, bieganie po korytarzu, opuszczanie terenu szkoły podczas przerw)

-         agresywne zachowania uczniów wobec siebie (bójki, przepychanki),

-         niewłaściwy stosunek części uczniów do nauczycieli i pozostałego personelu szkoły (arogancja, kłamstwa, komentowanie uwag, ignorowanie poleceń, obraźliwe komentarze pod ich adresem),

-         izolowanie niektórych uczniów,

-         w znacznie mniejszym stopniu zachowania ryzykowne (popalanie papierosów i spożywanie alkoholu),

-         znaczący wzrost problemu opuszczania zajęć przez uczniów (wagary),

-         problemy z motywacją do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, drugoroczność,

-         powiększająca się liczba dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i deficytami (m.in. dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa),

-         zaniedbanie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych rodziców wobec dzieci.

 

III  CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

Cele programu

 

Cele programu profilaktycznego są zbieżne z ogólnowychowawczymi celami szkoły. Pragniemy, by nasi uczniowie umieli odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie, by umieli współżyć z innymi ludźmi, by wszechstronnie się rozwijali, stali się ludźmi kulturalnymi, tolerancyjnymi, odpowiedzialnymi, szanującymi tradycje i wartości ogólnoludzkie, by umieli unikać zagrożeń i  podejmować odpowiedzialne decyzje.

 

Celem szczegółowym naszego programu jest:

 

-         rozwijanie i wzmacnianie w uczniach postaw i zachowań pożądanych społecznie i powszechnie akceptowanych – budowanie pozytywnych relacji społecznych

-         rozwijanie aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły tj .imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.

-         rozwijanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje szkodliwe dla zdrowia,

-         wyposażenie uczniów, nauczycieli i rodziców w podstawowy zasób wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków uzależniających.

-         zminimalizowanie przemocy w szkole, poprzez ukazywanie innych sposobów rozładowywania napięcia i kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do agresji,

-         wyeliminowanie wagarów i wykształcenie właściwej motywacji do nauki

-         wyposażenie uczniów w umiejętności unikania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu (np. terroryzm, zbiorowa przemoc)

-         promowanie działań właściwie wykorzystujących aktywność uczniów: sport, koła zainteresowań,

-         wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich w grupie zerowej i klasach 1-szych

-         wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 

Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące działania i zadania:

 

-         wplatanie treści profilaktycznych w codzienne życie szkoły,

-         cotygodniowe spotkania wychowawcze w klasach IV – VI, oraz edukację społeczną w klasach I – III

-         realizację treści profilaktycznych zawartych w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów,

-         współpraca wychowawców klas z rodzicami i omawianie problemów związanych z ochroną dzieci przed zagrożeniami podczas spotkań klasowych,

-         przeprowadzanie ankiet w klasach ukazujących rozmiary agresji w szkole oraz postaw i wiedzy uczniów na temat środków uzależniających oraz przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych pod koniec roku szkolnego,

-         przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych i ich prezentacja w gablocie,

-         udział szkoły w kampaniach społecznych np. ,,Zachowaj trzeźwy umysł”,

-         udział uczniów w różnorodnych programach profilaktycznych,

-         udział uczniów w konkursach, wycieczkach i spektaklach,

-         zorganizowanie imprezy profilaktycznej o charakterze ogólnoszkolnym (czerwiec),

-         udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

-         rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,

-         systematyczne diagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły,

-         planowanie pracy z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze, z uwzględnieniem współpracy z rodzicami,

-         wczesne rozpoznawanie uczniów grup ryzyka i kierowanie ich do specjalistów w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy,

-         pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

-         kontynuowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach profilaktycznych (m.in. PPP, sąd, policja, PLU, „SILOE”, PIK, MOPS, świetlice środowiskowe, OSIR, WSS – pełnomocnik ds. profilaktyki i inni),

-         nawiązanie współpracy wychowawców klas z rodzicami i omawianie problemów związanych z ochroną dzieci przed zagrożeniami podczas spotkań klasowych,

-         udział uczniów w konkursach, wycieczkach i spektaklach,

-         udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą.

 

IV TREŚCI PROGRAMU

 

Opierając się na diagnozie problemów wychowawczych szkoły, treści programu zostały skupione wokół następujących obszarów.

 

 1. Wspieranie rozwoju ucznia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec innych.

Za kluczowe uważamy tu wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności społecznych. Tłumienie uczuć, brak umiejętności ich wyrażania są częstą przyczyną, że ludzie żyją w dużym  napięciu, a taki stan sprzyja rozwojowi zachowań agresywnych, szukaniu zapomnienia w środkach odurzających. Brak umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć, często zakłóca kontakty interpersonalne i doprowadza do konfliktów. Dlatego za ważne uważamy uczenie dzieci rozpoznawania uczuć, umiejętności ich wyrażania, oraz rozumienia i akceptowania uczuć własnych i innych. Kładąc nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, wierzymy, że młody człowiek o prawidłowo rozwijającej się osobowości będzie umiał żyć zgodnie z innymi ludźmi oraz będzie mniej skłonny sięgać po środki uzależniające.

 

 1. Motywowanie uczniów do nauki.

Zapobieganie wagarom – podejmowane w tym obszarze tematycznym będą zagadnienia dotyczące motywowania uczniów do nauki, zapobieganie drugoroczności oraz regularnego uczęszczania do szkoły.

 

 1. Bezpieczeństwo uczniów, zapobieganie agresji i przemocy w szkole .

Podejmowane będą działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa uczniów, zmniejszenia lub wyeliminowania agresji i przemocy na terenie szkoły. Będziemy uczyć dzieci reguł i norm współżycia z innymi ludźmi, szanowania odmienności, rozstrzygania problemów i rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy. Będziemy też wyjaśniać czym jest agresja, jak reagować i do kogo się zwracać o pomoc w sytuacjach trudnych. Będziemy uwrażliwiać uczniów na unikanie agresji słownej, powstrzymywanie się od używania wulgaryzmów. Będziemy też mówić jak unikać zagrożeń i jak zachowywać się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – np. w przypadku terroryzmu. W tym zakresie tematycznym omówimy również zjawisko cyberprzemocy i zagrożenia  jakie niesie przestrzeń medialna – będziemy kształtować umiejętność bezpiecznego korzystania z nowych mediów i krytycznego spojrzenia na treści w środkach masowego przekazu (reklamy).

 

 1. Profilaktyka uzależnień oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Realizowana będzie głównie w klasach IV – VI, przy czym informacje na temat środków uzależniających będą ograniczone do niezbędnego minimum, rozwinięty natomiast zostanie wątek mechanizmu i skutków uzależnienia oraz kształtowania umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji w tym zakresie. Szczególny nacisk położony zostanie na promocję zdrowia, właściwego odżywiania i umiejętność właściwego zagospodarowania czasu wolnego. W klasach młodszych realizować będziemy szeroko pojętą promocję zdrowia – będziemy rozwijać pragnienie troszczenia się dzieci o zdrowie, oraz pokazywać sposoby dbania o nie. Będziemy też uczyć dzieci jak unikać zagrożeń. W klasach III realizowana będzie innowacja pedagogiczna – program pt. „Mały ratownik”

 

V METODY I TECHNIKI PROPONOWANE DO PRACY Z UCZNIAMI

 

-         zajęcia warsztatowe,

-         praca w małych grupach

-         wycieczki,

-         pogadanki na lekcjach,

-         dyskusja na forum klasy, tematyczne rozmowy grupowe, wywiady

-         psychodramy – czyli odgrywanie scenek

-         opowiadanie, bajka i metafora, film, przedstawienie,

-         gry i zabawy integracyjne

-         burza mózgów

-         rysunki i inne prace plastyczne

-         metody  relaksu

-         debaty klasowe

-         uzupełnianie zdań, techniki socjometryczne, ankiety

 

VI OCZEKIWANE EFEKTY

 

UCZNIOWIE:

-         posiadają wiedzę, jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób,

-         wiedzą, jaki wpływ na rozwój i zdrowie człowieka ma zażywanie środków psychoaktywnych i podejmowanie zachowań ryzykownych,

-         potrafią przeciwstawić się presji rówieśniczej i działaniu magii reklamy proponujących zakup produktów odurzających,

-         wiedzą, co to jest uzależnienie i jakie instytucje pomagają osobom uwikłanym w ten problem,

-         wiedzą, że szkolny personel pedagogiczny administracyjno techniczny mogą udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły,

-         znają postawę asertywną, czyli bycie sobą bez krzywdzenia innych, naruszenia ich praw,

-         potrafią konstruktywnie rozwiązywać problemy.

 

NAUCZYCIELE:

-         rozumieją i efektywnie radzą sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktami w klasie i szkole,

-         rozwijają umiejętności pracy z rodzicami, którą planują i prowadzą,

-         modyfikują niepożądane zachowania ucznia,

-         zwiększyli swoje kompetencje w zakresie,

-         planują prace z dziećmi sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze, z uwzględnieniem współpracy z rodzicami.

 

RODZICE:

-         pomagają dzieciom w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu siebie, wzmacniają jego możliwości i zdolności,

-         modyfikują niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dzieci bez stosowania różnorodnych form przemocy (stosują system norm i konsekwencji),

-         efektywnie radzą sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktami,

-         wspierają przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane przez szkołę.

 

 

VII EWALUACJA PROGRAMU

 

Cele:

 1. Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu.
 2. Poznanie ewentualnych trudności i braków, które wystąpią w trakcie realizacji programu.
 3. Określenie nastawienia odbiorców (uczniowie, rodzice, nauczyciele) do realizacji programu .

 

Ewaluacja końcowa:

 1. Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników w trakcie realizacji programu.
 2. Dokonanie zgodności efektów programu z założonymi celami.
 3. Poprawa zachowań uczniów i ogólnego klimatu szkoły.
 4. Wzrost kompetencji w zakresie wychowania dzieci u rodziców i nauczycieli.
 5. Zaangażowanie uczestników w realizację programu.

 

Metody zdobywania informacji:

 1. Ankiety diagnostyczne
 2. Ankiety ewaluacyjne
 3. Analiza odpowiednich dokumentów szkoły
 4. Techniki socjoterapeutyczne
 5. Sondaże i opinie rodziców
 6. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły.

 

 

VIII UWAGI

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej, którą przeprowadzono w naszej szkole w roku szkolnym 2014/15, wskazały, że szkoła wypełnia standardy w zakresie bezpieczeństwa, zaś w przypadku zagrożeń, podejmuje skuteczne działania w celu ich eliminowania. Ewaluacja pozwoliła ustalić, które obszary w badanym zakresie oraz które działania szkoły należy wzmocnić lub zmodyfikować, by jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem uczniów. W związku z tym w harmonogramie działań profilaktycznych uwzględniono następujące rekomendacje:

 1. Położenie szczególnego nacisku na respektowanie przez uczniów norm społecznych.
 2. Skrupulatne monitorowanie frekwencji uczniów ze skłonnościami do wagarowania i podejmowanie natychmiastowych interwencji.
 3. Organizując zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości, branie pod uwagę sugestii od rodziców i uczniów.
 4. Przy omawianiu praw i obowiązków ucznia podczas zajęć godziny wychowawczej, upewnianie się, czy uczniowie dobrze rozróżniają swoje prawa od obowiązków.
 5. Wprowadzenie monitorowania osób przychodzących do szkoły poprzez kontrolę na portierni.

 

OPRACOWANIE:

 

Literatura pomocna w realizacji programu:

 

 1. A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska, „Spójrz inaczej”.
 2.  D. Klus-Stańska, M. Nowicka, „Bezpieczne dzieciństwo – scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli”.
 3. M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, D. Pankowska, „Polubić szkołę”.
 4. Program profilaktyczny dla młodzieży „Jak żyć z ludźmi”.
 5. K. Zajączkowski, „Nikotyna, alkohol, narkotyki, profilaktyka uzależnień”.
 6. M. Jachimska, „Grupa bawi się i pracuje” Cz I i Cz. II
 7. M. Sakowska, j. Sikora, A. Żwirblińska „ Obyś cudze dzieci wychowywał…”
 8. M. Babiuch „Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów”.
 9. M. Gruszka, I. Janiak, J. Prarat „Scenariusze godzin wychowawczych”
 10. J.Elliott, M.Place „Dzieci i młodzież w kłopocie”
 11. Miesięcznik „Życie szkoły”.
 12. Szymańska J. „Profilaktyka w szkole”, „ Remedium” 2002, nr 7-8 (113-114), s. 9-11
 13. Bill Rogerd „Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu”
 14. R. Mah „Łatwe sposoby na trudne dziecko”

PROGRAM  ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH   W  I  ETAPIE  EDUKACYJNYM

Zadania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Ewaluacja

 

 

I 

Budowanie i wzmacnianie więzi między szkołą  a rodziną

 • Zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły, regulaminem oceniania, zachowania, zaproszenie do współtworzenia programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

 

 • Zapoznanie uczniów  z prawami i obowiązkami ucznia, prawami dziecka.

 

 • Ślubowanie uczniów klas I

 

 • Wymiana informacji na temat uczniów podczas zbiorowych i indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą klasy.

 

 • Zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

 

 • Zorganizowanie wystawy dla rodziców informującej o życiu szkoły w I semestrze ( artykuły, zdjęcia, prace dzieci )

 

 • Przygotowywanie dla rodziców ulotek informacyjnych, różnych opracowań i innych materiałów służących pedagogizacji rodziców.

 

 • Zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami – tematyka spotkań:
 •  „Dzień Otwarty Szkoły”
 •  Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów kl. I

 

 • Aktywizowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości
 • klasowych z okazji (wykaz w załączniku)

-           Kiermasze świąteczne ( Bożonarodzeniowy i wielkanocny)

-           Zachęcanie rodziców do udziału w „Rodzinnym dyktandzie” i innych konkursach

 • Zachęcanie rodziców do organizacji  udziału w krótkich klasowych wycieczkach.
 • Udział rodziców w lekcjach otwartych
 • Zachęcanie rodziców oraz uczniów do udziału w  festynie szkolnym

 

22.09.2015r

 

 

Wrzesień 2015

 

 

Październik 2015

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Styczeń 2016

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

Marzec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2015

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas I-VI, pracownicy szkoły

 

 

Dziennik lekcyjny

 

 

 

scenariusz

 

 

—-//——

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik pedagoga, psychologa 

II 

Wspieranie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do rozwijania ich uzdolnień i umiejętności oraz udzielanie pomocy w pokonywaniu trudności. Motywowanie uczniów do nauki.

 • Poznawanie uczniów oraz warunków ich życia ( warunki do nauki, atmosfera rodzinna, sytuacja materialna )

 

 • Analiza możliwości i predyspozycji ucznia – motywowanie go do nauki

 

 • Rozwijanie talentów i  zainteresowań uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności poprzez:

-           organizacje kółek zainteresowań (wykaz w załączniku)

-           organizacje pozalekcyjnych zajęć sportowych

-           udział w konkursach klasowych i szkolnych ( wykaz w załączniku)

-           promocję czytelnictwa

-           aktywny udział w różnych uroczystościach klasowych i szkolnych

-           prezentacje osiągnięć uczniów

 • Organizowanie pomocy w pokonywaniu trudności i ograniczeń dziecka:

-           współpraca z PPP  i innymi specjalistami w celu dokonania diagnozy trudności dziecka.

-           tworzenie zajęć wyrównawczych korekcyjno – kompensacyjnych oraz wyrównawczych

-           tworzenie grup socjoterapeutycznych

 • udział rodziców  w spotkaniach z pedagogiem

-„Jak wspierać dzieci w pierwszym etapie nauki szkolnej?”  – dla rodziców uczniów klas I

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Według kalendarza imprez szkolnych

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

22.09.2015r

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagog, psycholog, specjaliści z innych placówek

 

 

 

pedagog

 

 

 

Dziennik pedagoga, psychologa

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik pedagoga, psychologa 

 

 

III 

Budowanie wrażliwości na innych ludzi. Kształtowanie nawyków dbania o środowisko naturalne, troski o zwierzęta

 

 

 • Zajęcia kształtujące postawy tolerancji, wrażliwości  oraz właściwych postaw  wobec innych ludzi
 • Pogadanki na temat troski o środowisko naturalne.
 • Udział w akcji dokarmiania zwierząt zimą.
 • Obowiązek codziennej zmiany obuwia
 • Organizacja uroczystości związanych z obchodami „Święta Ziemi” – apel

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

Cały rok szkolny

 

Kwiecień 2016

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Dziennik  lekcyjny 

V 

Kształtowanie nawyków dobrego zachowania oraz umiejętności komunikowania się z innymi

 • Systematyczne uczenie zasad kulturalnego zachowania się:

-           używania zwrotów grzecznościowych,

-           umiejętności uważnego słuchania i kulturalnego włączania się do rozmowy

-           umiejętnego zachowania się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej

 

 • Sumienne wypełnianie obowiązków klasowych ( dyżurnego, łącznika bibliotecznego, innych )

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

Cały rok szkolny

 

Wychowawcy klas

 

Dziennik lekcyjny 

VI  

Kształtowani postaw patriotycznych, budowanie poczucia dumy z  naszego miasta i przynależności do naszego regionu

 • Zapoznanie uczniów klas I z symbolami państwowymi i szkolnymi oraz zasadami zachowania się w czasie ich prezentacji, stosowanie przyjętego ceremoniału; w klasach II i III przypomnienie tych treści.

 

 • Nauka hymnu, odpowiedniej postawy i zachowania się podczas prezentowania symboli narodowych i szkolnych

 

 • Udział w różnych uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z naszym krajem i naszym regionem., zwracanie uwagi na odpowiedni strój galowy i odpowiednia postawę podczas uroczystości

 

 • Organizowanie wycieczek po mieście i okolicach, poznanie ciekawych miejsc, kultury i tradycji związanych z naszym regionem – rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.

 

 

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Dziennik lekcyjny

 

 

PROGRAM  ODDZIAŁYWAŃ   WYCHOWAWCZYCH  W  II  ETAPIE  EDUKACYJNYM

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

 

 

I 

 

Stwarzanie warunków do aktywnego i odpowiedzialnego włączania się uczniów w życie szkoły

 • Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły, regulaminem oceniania, zachowania, programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki.
 • Wybór samorządu klasowego
 • Aktywny udział uczniów w pracach samorządu klasowego, szkolnego
 • Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami uczniów na tym etapie.
 • Przedkładanie przez uczniów organom szkoły własnych propozycji dotyczących spraw szkolnych
 • Organizacja wyborów do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
 • Aktywne włączanie się uczniów w organizację imprez, konkursów i uroczystości klasowych i szkolnych.

 

 

 

 

 

Wrzesień 2015

 

 

 

 

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć 

II 

Wspieranie rozwoju uczniów poprzez różnorodne formy działalności edukacyjnej szkoły. Stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych.

Tworzenie warunków dla dobrej komunikacji miedzy szkołą i domem.

Motywowanie do nauki.

 •  Organizacja zajęć pozalekcyjnych według potrzeb uczniów i możliwości szkoły.

-           organizacje kółek zainteresowań

-           organizacje pozalekcyjnych zajęć sportowych

-           promocję czytelnictwa

-           aktywny udział w różnych uroczystościach klasowych i szkolnych

-           prezentacje osiągnięć uczniów na forum klasy, szkoły, miasta,

 • Organizowanie  konkursów szkolnych zgodnie z harmonogramem
 • Organizowanie pomocy w pokonywaniu trudności i ograniczeń dziecka:

-           współpraca z PPP w sprawach uczniów  ( diagnoza problemów, konsultacje, udział  uczniów w różnych formach zajęć organizowanych przez poradnię )

-           tworzenie zajęć wyrównawczych  oraz socjoterapeutycznych

-           współpraca z innymi specjalistami  i poradniami pomocnymi w rozwiązywaniu szkolnych problemów uczniów

 • Współpraca z pozaszkolnymi organizacjami zajmującymi się dziećmi

-           Ognisko Pracy Pozaszkolnej

-           Biblioteka Miejska

-           SCK

 • Kontakty  wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji na temat uczniów

-           Informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

-           Zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły, regulaminem oceniania, zachowania, zaproszenie do współtworzenia programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

-           Wymiana informacji na temat uczniów podczas zbiorowych i indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą klasy.

-           Zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

-           Zorganizowanie wystawy dla rodziców informującej o życiu szkoły w I semestrze ( artykuły, zdjęcia, prace dzieci)

-           Przygotowywanie dla rodziców ulotek informacyjnych, różnych opracowań i innych materiałów służących pedagogizacji rodziców.

-           Zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami – tematyka spotkań:

-           Jak pomóc dzieciom przygotować się do testu kończącego klasy VI? – dla rodziców uczniów klas VI

 • Aktywizowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości klasowych z okazji:

-           Kiermasze świąteczne ( Bożonarodzeniowy i wielkanocny)

-           Zachęcanie rodziców do udziału w „Rodzinnym dyktandzie” i innych konkursach

-           Udział rodziców w wymienionych uroczystościach

-           Udział rodziców w dniach otwartych.

 • Zachęcanie rodziców do organizacji  udziału w krótkich klasowych wycieczkach.
 • Zajęcia dotyczące technik uczenia się w klasach IV
 • Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki przez wychowawców

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2016r

 

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

22.09.2015r

 

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

Pedagog, psycholog

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Dzienniki dodatkowe

 

 

 

 

Scenariusze konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik pedagoga, notatki własne

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć, spotkań

 

III

 

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności właściwego komunikowania się z otoczeniem oraz dostrzegania potrzeb i ograniczeń innych ludzi, kształtowanie postaw tolerancyjnych.

 

 • Wyrabianie krytycznego stosunku do treści przekazywanych przez media – reklama, Internet
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych
 •  Zajęcia kształtujące postawy tolerancji, wrażliwości  oraz właściwych postaw  wobec innych ludzi
 • Zajęcia rozwijające umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,  prawidłowego wypowiadania się ,

 

 

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

IV

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla własnego miasta, regionu i Ojczyzny, symboli narodowych, religijnych, oraz pamiątek historycznych

 

 

 • Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez ukazywanie walorów:

Klasa IV  naszego miasta

-           wycieczki po mieście,

-           poznanie zabytków, historii, przemysłu,

-           zapoznanie z ważnymi instytucjami (sąd, urzędy, przychodnie itp. – wyrabianie samodzielności

-           poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia,

-           poznanie kulturalnej oferty miasta

( wyjścia do kin, muzea, wystawy itp.)

-           poznanie ciekawych ludzi związanych z naszym miastem

-           poznanie legend i baśni

klasa V naszego regionu:

-           poznanie historii i tradycji naszego regionu  w celu rozbudzania poczucia wspólnoty regionalnej,

-           zapoznanie z różnorodnością legend,

-           poznanie osób będących autorytetami w lokalnym środowisku,

-           zapoznanie z twórczością regionalnych artystów ( pisarzy, poetów, rzeźbiarzy, malarzy )

-           poznanie warunków życia ludzi w przeszłości (skanseny )

-           kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów środowiska lokalnego.

Klasa VI naszego kraju

-            poznanie legend związanych z korzeniami narodowości  polskiej,

-           poznawanie historii naszego narodu,

-           odwiedzanie najbliższych miejsc tradycji i kultury narodowej,

-           poznanie osób pełniących ważne funkcje w państwie ( premier, prezydent )

-           zapoznanie się z twórczością wybitnych polskich artystów  ( ścieżka medialna, czytelnicza, udział w wystawach, przedstawieniach )

 • Wyrabianie postaw szacunku i poczucia dumy z symboli narodowych ( flaga,  godło, hymn ) z symboli religijnych, szkolnych ( sztandar, patron szkoły, logo ) oraz symboli regionalnych i rodzinnych,
 •  zwracanie uwagi na odpowiedni strój galowy oraz odpowiednią postawę w czasie prezentowania symboli narodowych i szkolnych
 • Organizacja i udział w uroczystych apelach z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja., Święta Flagi Rzeczpospolitej Polski
 • Ukazywanie sylwetek Wielkich Polaków ( postaci historycznych i współczesnych) z podkreśleniem prezentowanych przez nich wartości
 • Kształtowanie szacunku do polskich tradycji i obrzędów ludowych typu:

-           tradycje andrzejkowe,

-           obrzędy dnia Wszystkich Świętych – porządkowanie zapomnianych grobów

-           obrzędy bożonarodzeniowe ( jasełka, opłatek ) i noworoczne,

-           karnawał ( zabawa karnawałowa )

-           powitanie wiosny  z uwzględnieniem samorządności uczniów

-           obrzędy wielkanocne ( post, pisanki, dyngus, udział w obrzędach kościelnych )

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

V

 

 

Kształtowanie szacunku do pracy, wyrabianie sumienności i wytrwałości w dążeniu do celu. Kształtowanie nawyków dbania o środowisko.

 

 

 

 • Wdrażanie do planowej i systematycznej nauki, wyrabianie obowiązkowości i odpowiedzialności w spełnianiu szkolnych zadań.
 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska
 • Pogadanki na temat troski o środowisko naturalne.
 • Udział w akcji:

-     „Sprzątanie świata”

-     dokarmiania zwierząt zimą.

 • Systematyczne akcje porządkowe wokół szkoły

 

 • Organizacja uroczystości związanych z obchodami „Święta Ziemi” – apel

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Wrzesień 2015r

 

Październik 2015

 

 

 

Kwiecień 2016

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.