Program wychowawczy

PROGRAM  ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH   NA  I  ETAPIE  EDUKACYJNYM

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

Ewaluacja

 

 

I 

Budowanie i wzmacnianie więzi między szkołą  a rodziną

 • Zapoznanie uczniów  z prawami i obowiązkami ucznia, prawami dziecka.
 • Ślubowanie uczniów klas I
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły, regulaminem oceniania, zachowania,
 • Wymiana informacji na temat uczniów podczas zbiorowych i indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą klasy.
 • Zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.
 • Przygotowywanie dla rodziców ulotek informacyjnych, różnych opracowań i innych materiałów służących pedagogizacji rodziców.
 • Zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami
 •  „Dzień Otwarty Szkoły”
 •  Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów kl. I
 • Aktywizowanie rodziców w  udział i organizację  imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych z  różnych okazji (wykaz w załączniku)

 

 

Wrzesień 2016

 

Wrzesień 16r

 

 

 

13.01.2017

 

 

 

16.03.2017

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas, pedagodzy

 

 

Pedagodzy

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Dziennik lekcyjny

 

 

 

scenariusz

 

 

—-//——

 

Dziennik pedagoga, psychologa

 

II

 

Wspieranie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do rozwijania ich uzdolnień i umiejętności oraz udzielanie pomocy w pokonywaniu trudności. Motywowanie uczniów do nauki.

 

 • Poznawanie uczniów oraz warunków ich życia ( warunki do nauki, atmosfera rodzinna, sytuacja materialna )
 • Analiza możliwości i predyspozycji ucznia – motywowanie go do nauki
 • Rozwijanie talentów i  zainteresowań uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności poprzez:

-           organizacje kółek zainteresowań, pozalekcyjnych zajęć sportowych (wykaz w załączniku)

-           udział w konkursach klasowych i szkolnych ( wykaz w załączniku)

-           promocję czytelnictwa

-           aktywny udział w różnych uroczystościach klasowych i szkolnych

-           prezentacje osiągnięć uczniów

 • Organizowanie pomocy w pokonywaniu trudności i ograniczeń dziecka:

-           współpraca z PPP  i innymi specjalistami w celu dokonania diagnozy trudności dziecka.

-           tworzenie zajęć wyrównawczych korekcyjno – kompensacyjnych oraz wyrównawczych ,tworzenie grup socjoterapeutycznych

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Według kalendarza imprez szkolnych

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagodzy, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagodzy, psycholog, specjaliści z innych placówek

 

 

 

Dziennik pedagoga, psychologa

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

 

 

 

 

Dziennik pedagoga, psychologa

 

 

 

III

Budowanie wrażliwości na innych ludzi. Kształtowanie nawyków dbania o środowisko naturalne, troski o zwierzęta

 • Zajęcia kształtujące postawy tolerancji, wrażliwości  oraz właściwych postaw  wobec innych ludzi
 • Pogadanki na temat troski o środowisko naturalne.
 • Udział w akcji dokarmiania zwierząt zimą.
 • Obowiązek codziennej zmiany obuwia

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Dziennik  lekcyjny

 

IV

 

Kształtowanie nawyków dobrego zachowania oraz umiejętności komunikowania się z innymi

 • Systematyczne uczenie zasad kulturalnego zachowania się:

-           używania zwrotów grzecznościowych,

-           umiejętności uważnego słuchania i kulturalnego włączania się do rozmowy

-           umiejętnego zachowania się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej

 • Sumienne wypełnianie obowiązków klasowych ( dyżurnego, łącznika bibliotecznego, innych )

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

Cały rok szkolny

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Dziennik lekcyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH   NA  II  ETAPIE  EDUKACYJNYM

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

 

 

I 

 

Stwarzanie warunków do aktywnego i odpowiedzialnego włączania się uczniów w życie szkoły

 • Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły, regulaminem oceniania, zachowania, programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki.
 • Wybór samorządu klasowego, Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i aktywny uczniów nich udział
 • Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami uczniów na tym etapie.
 • Aktywne włączanie się uczniów w organizację imprez, konkursów i uroczystości klasowych i szkolnych.

 

Wrzesień 2016

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć  

II 

Wspieranie rozwoju uczniów poprzez różnorodne formy działalności edukacyjnej szkoły. Stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych.

Tworzenie warunków dla dobrej komunikacji miedzy szkołą i domem.

Motywowanie do nauki.

 • Rozwijanie talentów i  zainteresowań uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności poprzez:

-      organizacje kółek zainteresowań, pozalekcyjnych zajęć

sportowych (wykaz w załączniku)

-     udział w konkursach klasowych i szkolnych ( wykaz w

załączniku)

-     promocję czytelnictwa

-      prezentacje osiągnięć uczniów

 • Organizowanie  konkursów: matematycznych, polonistycznych, recytatorskich, językowych, wiedzy ekologicznej, plastycznych, wiedzy o patronie, mieście i innych zgodnych z harmonogramem
 • Organizowanie pomocy w pokonywaniu trudności i ograniczeń dziecka:
 • współpraca z PPP w sprawach uczniów  ( diagnoza problemów, konsultacje)
 • tworzenie zajęć wyrównawczych  oraz socjoterapeutycznych
 • współpraca z innymi specjalistami  i poradniami pomocnymi w rozwiązywaniu szkolnych problemów uczniów
 • Współpraca z pozaszkolnymi organizacjami zajmującymi się dziećmi :Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Biblioteka Miejska, SCK
 • Kontakty  wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji na temat uczniów ( służącej lepszemu poznaniu dziecka)
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły, regulaminem oceniania, zachowania
 • Wymiana informacji na temat uczniów podczas zbiorowych i indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą klasy.
 • Zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.
 • Przygotowywanie dla rodziców ulotek informacyjnych, różnych opracowań i innych materiałów służących pedagogizacji rodziców.
 • Zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami – tematyka spotkań dla rodziców w Programie Profilaktyki
 • Aktywizowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości klasowych i szkolnych  z różnych okazji: (wykaz w załączniku)
 • Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki przez wychowawców

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

13.01.2017r

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Dzienniki dodatkowe

 

 

 

 

Scenariusze konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik pedagoga  

IIIRozwijanie i wzmacnianie umiejętności właściwego komunikowania się z otoczeniem oraz  kształtowanie postaw tolerancyjnych.

 • Wyrabianie krytycznego stosunku do treści przekazywanych przez media – reklama, Internet
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych, nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • Zajęcia kształtujące postawy tolerancji, wrażliwości  oraz właściwych postaw  wobec innych ludzi

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

Pedagog, psycholog

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć  

IV 

Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla własnego miasta, regionu i Ojczyzny, symboli narodowych, religijnych, oraz pamiątek historycznych

 

 • Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez: poznawanie zabytków, historii, przemysłu, ważnych instytucji, symboli, ciekawych ludzi, kultury tradycji, legend
  • Klasa IV – naszego miasta
  • Klasa V   – naszego regionu
  • Klasa VI – naszego kraju
  • Wyrabianie postaw szacunku i poczucia dumy z symboli narodowych ( flaga,  godło, hymn ) z symboli religijnych, szkolnych ( sztandar, patron szkoły, logo ) oraz symboli regionalnych i rodzinnych,
  • zwracanie uwagi na odpowiedni strój galowy oraz odpowiednią postawę w czasie prezentowania symboli narodowych i szkolnych

 

 

 

Zgodnie z realizacją podstawy programowej- obszar realizowany w ramach bloków tematycznych

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć  

V 

Kształtowanie szacunku do pracy, wyrabianie sumienności i wytrwałości w dążeniu do celu. Kształtowanie nawyków dbania o środowisko.

 

 

 • Wdrażanie do planowej i systematycznej nauki, wyrabianie obowiązkowości i odpowiedzialności w spełnianiu szkolnych zadań.
 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska
 • Pogadanki na temat troski o środowisko naturalne, poszerzanie edukacji związanej z ekologią
 • Organizacja uroczystości związanych z obchodami „Święta Ziemi”, udział w „sprzątaniu świata”, dokarmianiu zwierząt zimą

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Kwiecień 2017

Listopad 2016

 

 

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.