Regulamin biblioteki szkolnej i czytelni

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego                        w Starogardzie Gd.

 

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.

 

 1. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

 

 1. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.

 

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

 

 1. Zbiory specjalne (kasety, płyty, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom

 

 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 

 1. Wypożyczone książki należy trzymać w ochronnych okładkach.

 

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ja odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

 1. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

 

 1. W przypadku odejścia ze szkoły w trakcie roku szkolnego należy zwrócić wypożyczone książki do biblioteki.

 

 1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.

 

 1. Każdy użytkownik biblioteki szkolnej jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem ido przestrzegania go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego                        w Starogardzie Gd.

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

 

 1. Do czytelni należy wchodzić w zmiennym obuwiu, bez wierzchniego okrycia, a plecaki zostawić w wyznaczonym miejscu.

 

 1. W czytelni obowiązuje cisza.

 

 1. Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz używać komórek.

 

 1. Korzystający wpisuje się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.

 

 1. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism                  i księgozbioru podręcznego. Z księgozbioru podręcznego korzysta się         za pośrednictwem bibliotekarza.

 

 1. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

 

 1. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego                       w Starogardzie Gd.

 

 1. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki, a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.

 

 1. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych , tworzenia dokumentów na użytek szkoły.

 

 1. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.

 

 1. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach   (np. wspólne opracowanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.

 

 1. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

 

 1. W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.

 

 1. Użytkownik zamierzający skorzystać z płyty CD, DVD lub innej pamięci nośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Nośniki dopuszczone są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.

 

 1. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość wykonania wydruku po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Koszt kserokopii i wydruku (format A-4) wynosi 0,20 gr.

 

 1. Zabrania się  instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych,  czatów, gier komputerowych, a także ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc.

 

 1. Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik,   a w przypadku ucznia jego rodzice (prawni opiekunowie).

 

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.

 

 1.  Użytkownik stanowiska komputerowego zobowiązany jest zakończyć pracę na 20 minut przed zamknięciem biblioteki, a  stanowisko pracy pozostawić w idealnym porządku.

 

Regulamin

wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gd.

Postanowienia ogólne

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe  i inne materiały biblioteczne.                                                                                                                                    

2. Podręczniki i materiały edukacyjne dostarczane do szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej bądź zakupione przez szkołę  ze środków dotacji celowej zostaną wprowadzone na stan biblioteki szkolnej.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

 • Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową.
 • Zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
 • Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

§ 1

1.Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, rozdaje je uczniom wg otrzymanej             od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

3. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić w ciągu dwóch ostatnich tygodniu przed końcem roku szkolnego. Jeżeli podręczniki składają się z kilu części uczniowie powinni zwrócić wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.

5. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.

6. Szkoła oprócz wersji papierowej nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.

§ 2
1. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
2. Rodzic lub prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników,             a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

§ 3
1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.
2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce, chronienia ich przed zniszczeniem lub utratą. Za zniszczenie uznaje się: zalanie, rozerwanie, trwałe popisanie książki, wyrwanie lub podarcie stron.

3. W podręcznikach nie wolno niczego pisać ani zaznaczać. Jeżeli już to zaistniało, to przed upływem terminu zwrotu należy usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

§ 4
1. Za zgubione lub zniszczone podręczniki odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.

2. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, uczeń może skorzystać            z dodatkowego kompletu podręczników (w wersji papierowej lub elektronicznej), który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
3. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda           od jego rodzica lub opiekuna prawnego zwrotu kosztów zakupu podręczników.

5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej części.

6. Wychowawca jest zobowiązany do monitorowania liczby i stanu podręczników.
§ 5
1. Rodzic lub prawny opiekun podpisuje oświadczenie (Zał. Nr 1), które jest zobowiązaniem               do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

2. W przypadku niezłożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać z podręcznika wyłącznie na terenie szkoły.
 

Komentarze są wyłączone.