Regulamin świetlicy szkolnej i stołówki

   

Załącznik nr 5 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim

Regulamin świetlicy szkolnej i stołówki

 1.Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą na terenie szkoły.

 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w tym w szczególności rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie klas starszych dojeżdżający i dowożeni.
 3.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), dokonuje kierownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym.
 4.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 5.Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji.
 6. Przy świetlicy zorganizowana jest stołówka szkolna, z której mogą korzystać, na zasadzie odpłatności ustalonej przez dyrektora szkoły, wszyscy uczniowie bez względu na warunki materialne rodziny.
 7.W przypadku większej liczby chętnych do korzystania ze stołówki niż pozwalają na to warunki i możliwości kuchni – listę zakwalifikowanych uczniów ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 8.Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych mogą korzystać z posiłków na zasadzie ulgowej odpłatności lub bezpłatnie.
 9.Środki na sfinansowanie dopłat do żywienia uczniów, o których mowa w pkt 8 pochodzą od parafii, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Spółdzielni Mieszkaniowej i indywidualnych sponsorów.
  10. Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uiszcza się:
a) bezpośrednio poprzez wpłaty w banku lub przelewem na konto szkoły z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc).
b) wpłaty za obiady należy dokonywać:
- za miesiąc wrzesień do dnia 09.09 br.
- za miesiąc styczeń do dnia 05.01 br.
- pozostałe miesiące do 28 dnia miesiąca poprzedzającego.
11. W przypadku choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności, rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiają o fakcie nieobecności dziecka – kierownika świetlicy lub sekretariat szkoły z dwudniowym wyprzedzeniem.
12.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci korzystających z opieki w świetlicy mogą wpłacać symboliczną kwotę pieniężną z przeznaczeniem zakup pomocy naukowych i gier.
13. Środki, o których mowa, pochodzące od rodziców (prawnych opiekunów) i z innych źródeł, wpłacane są na konto szkoły.
 

Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy

Uczestnik świetlicy powinien:

1) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia przed lub po lekcjach,

2) bez zezwolenia wychowawcy nie wychodzić poza obręb świetlicy,

3)  uczestnik, który  musi opuścić świetlicę przed godz. 17.00, powinien mieć na to zezwolenie   rodziców złożone na piśmie,

4) starannie, systematycznie i sumiennie odrabiać lekcje, uczyć się samodzielnej pracy,

5) dbać o dobro społeczne i osobiste, szanować gry, zabawki i sprzęt oraz oszczędnie gospodarować materiałami powierzonymi podczas zajęć,

6) dbać o porządek w świetlicy i estetyczny wygląd osobisty.

Uczestnik świetlicy może korzystać:

 

1) ze sprzętu i gier będących w posiadaniu świetlicy,

2) z materiałów i pomocy dydaktycznych,

3) z czasopism dziecięcych, urządzeń sportowych,

4) z zorganizowanej pomocy w nauce,

5) z dożywiania,

6) z zorganizowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych.

 

Wyróżnienia i nagrody:

 

1) wyróżnienie przez wychowawcę grupy,

2) wyróżnienie przez kierownika świetlicy wobec innych grup,

3) wpisanie pochwały do klasowego zeszytu uwag i pochwał, poinformowanie     wychowawcy,

4) pochwała na apelu szkolnym przez dyrektora szkoły,

5) list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów),

6) nagrody książkowe lub dyplom na zakończenie roku szkolnego.

 

Kary:

 

1) upomnienie przez wychowawcę grupy,

2) upomnienie kierownika świetlicy wobec pozostałych grup,

3) zawieszenie w prawach uczestnictwa w zajęciach świetlicy – w porozumieniu z dyrektorem  szkoły i rodzicami (prawnymi opiekunami).

Komentarze są wyłączone.