Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników

Regulamin

wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników dla uczniów klas I , II i IV       Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gd.

Postanowienia ogólne

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe  i inne materiały biblioteczne.                                                                                                                                    

2. Podręczniki i materiały edukacyjne dostarczane do szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej bądź zakupione przez szkołę  ze środków dotacji celowej zostaną wprowadzone na stan biblioteki szkolnej.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

  • Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową.
  • Zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
  • Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

§ 1

1.Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, rozdaje je uczniom wg otrzymanej             od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

3. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. Jeżeli podręczniki składają się z kilu części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.

5. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.

6. Szkoła oprócz wersji papierowej nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.

§ 2
1. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
2. Rodzic lub prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników,             a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

§ 3
1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.
2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce, chronienia ich przed zniszczeniem lub utratą. Za zniszczenie uznaje się: zalanie, rozerwanie, trwałe popisanie książki, wyrwanie lub podarcie stron.

3. W podręcznikach nie wolno niczego pisać ani zaznaczać. Jeżeli już to zaistniało, to przed upływem terminu zwrotu należy usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

§ 4
1. Za zgubione lub zniszczone podręczniki odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.

2. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, uczeń może skorzystać            z dodatkowego kompletu podręczników (w wersji papierowej lub elektronicznej), który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
3. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda           od jego rodzica lub opiekuna prawnego zwrotu kosztów zakupu podręczników.

5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej części.

6. Wychowawca jest zobowiązany do monitorowania liczby i stanu podręczników.
§ 5
1. Rodzic lub prawny opiekun podpisuje oświadczenie (Zał. Nr 1), które jest zobowiązaniem               do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

2. W przypadku niezłożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać z podręcznika wyłącznie na terenie szkoły.

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.