Regulamin

              R E G U L A M I N

 

tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

             Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim.

 

 

Na podstawie:

 

 1. 1.   art.8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),

 

 1. 2.   art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.    1112 z późniejszymi zmianami)

w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi określa się co następuje:

 

§ 1.

 

 1. 1.   Tworzy się zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na finansowanie  działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania  z funduszu.

 

 1. 2.   Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do                                          przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników wymienionych w  § 2 ust. 1 pkt 3 oraz nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2  niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2.

 

 1. 1.   Wysokość odpisu podstawowego wynosi:

 

1/ dla nauczycieli – w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

2/ dla nauczycieli będących emerytami i rencistami Publicznej Szkoły Podstawowej

Nr 3  – 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

3/ dla pracowników nie będących nauczycielami37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na jednego zatrudnionego,

4/ dla emerytów i rencistówbyłych pracowników nie będących nauczycielami -6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 3.

 

 1. 2.   Wysokość odpisu podstawowego dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może  być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

§ 3.

 

1.Środki funduszu zwiększa się o:

 

1/ wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej,

2/ darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

3/ odsetki od środków funduszu,

4/ wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

5/ inne środki określone w odrębnych przepisach.

 

 1. 2.   Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

§ 4.

 

 1. 1.   Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznacza się na nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone na rzecz osób uprawnionych , a w szczególności na:

1/ różne formy wypoczynku:

a/ kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży,

b/ wczasy turystyczne organizowane we własnym zakresie („pod gruszą”)

dla pracowników nie będących nauczycielami oraz byłych nauczycieli emerytów i rencistów,

c/ świadczenie urlopowe dla nauczycieli,

d/ pobyt w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,

 

2/ działalność kulturalno-oświatową:

a/ dopłaty do biletów do teatru i na imprezy,

b/ inne imprezy organizowane dla pracowników i członków ich rodzin

(Choinka, Dzień Edukacji, Dzień Seniora – organizowany w kwietniu, przejście pracownika na emeryturę lub rentę, na wiązankę pogrzebową w przypadku zgonu pracownika, emeryta, rencisty lub jego współmałżonka),

 

3/ działalność sportowo-rekreacyjną:

a/ dopłaty do kosztów wycieczek krajoznawczo-turystycznych,

b/ dopłaty do wypoczynku sobotnio-niedzielnego (zloty, rajdy, spływy itp.)

 

4/ udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,

 

4a/ udzielania bezzwrotnej pomocy na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych według zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 876).

 

Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 4a -  może otrzymać osoba uprawniona, na jej wniosek, po udokumentowaniu uiszczenia opłat, o których mowa w § 3  cytowanego rozporządzenia, za poprzedni miesiąc.

Wniosek o pomoc finansową (wzór w załączniku nr 2 do regulaminu) powinien zawierać w szczególności dane dotyczące:

a/ adresu zajmowanego lokalu mieszkalnego,

b/ liczby osób zamieszkałych w lokalu,

c/ wysokości miesięcznych opłat mieszkaniowych,

d/ wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

 

5/ zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie:

a/ na budowę domu jednorodzinnego – pracownikom podejmującym budownictwo jednorodzinne oraz spółdzielnie budowy domów jednorodzinnych o zabudowie zwartej lub szeregowej

- do wysokości 15% wartości kosztorysowej domu, nie więcej jednak niż 15.000,-zł.

 

b/ uzupełnienie wkładu mieszkaniowego na mieszkanie spółdzielcze na warunkach własnościowego prawa do lokalu oraz pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność lub spłaty kredytu

- do wysokości 1/2 wymaganej dopłaty lub kredytu, nie więcej jednak niż 15.000,-zł.

 

c/ pokrycie kosztów zakupu pierwszego lokalu lub domu od osoby fizycznej

- do 15.000,-zł.

 

d/ adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe – do wysokości 15% wartości kosztorysowej adaptacji,

- nie więcej jednak niż 10.000,-zł.

 

e/ kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań do wysokości 100% kaucji lub opłat; wysokość każdorazowo określona zostanie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,

 

f/ remont i modernizację domów jednorodzinnych – do wysokości 5.000,-zł.

 

            g/ remont i modernizację mieszkań – do wysokości 5.000,-zł.

 

 1. 2.   Pożyczki na cele określone w ust. 1 pkt 5 lit.. a – g  podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku rocznym.

 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, powiększają środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. 4.   Z pożyczek na cele mieszkaniowe mogą korzystać pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony:

 

1/ po upływie 3-letniego okresu zatrudnienia w resorcie oświaty,

2/ po upływie 1 roku – absolwenci szkół oraz osoby zatrudnione na podstawie porozumienia

między zakładami.

 

 1. 5.   Spłaty pożyczek  na cele mieszkaniowe dokonuje się zgodnie z umową nie później niż w   ciągu 6 miesięcy od dnia jej udzielenia w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż:

1/ 3 lata – pożyczka do wysokości 5.000,-zł.

2/ 5 lat  – pożyczka w wysokości od 5.001,- do 10.000,-zł.

3/ 9 lat  – pożyczka w wysokości 10.001,- do 15.000,-zł.

 

 1. 6.   Szczegółowe warunki udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe oraz  terminy ich spłat określa umowa. Wzór umowy stanowi (załącznik nr 1) do regulaminu.

 

 1. 7.   Nie wykorzystane środki na cele mieszkaniowe przeznacza się na inne cele świadczeń socjalnych.

 

 1. 8.   Ubiegający się o pożyczkę na cele określone w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a – f  powinien załączyć do wniosku następujące dokumenty lub ich kserokopie:

 

1/ na budowę domu jednorodzinnego:

a/ pozwolenie na budowę,

b/ wyciąg z księgi wieczystej,

c/ kosztorys z zapisem inspektora nadzoru budowlanego o stopniu zaawansowania robót

- minimum 20%,

 

2/ na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego na mieszkanie spółdzielcze lub wykup lokalu      na własność – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

 

3/ na pokrycie kosztów zakupu pierwszego lokalu lub domu od osoby fizycznej

- kserokopia umowy notarialnej,

 

4/ na adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne:

a/ pozwolenie odpowiedniego organu,

b/ kosztorys,

 

5/ na remont i modernizację domu jednorodzinnego – wyciąg z księgi wieczystej.

 

 

 

 

§ 5.

 

1. Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać:

1/ pracownicy pełnozatrudnieni i ich rodziny,

2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i ich rodziny,

3/ emeryci i renciści – byli pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i ich    rodziny,

4/ pracownicy niepełnozatrudnieni pod warunkiem, że umowa o pracę zawarta jest na okres nie krótszy niż 30 dni.

 

 1. 2.   Uprawnionymi członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 są:

1/ pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka i dzieci przysposobione,

2/ wnuki, rodzeństwo, inne dzieci – których prawnym opiekunem został ustanowiony pracownik lub jego małżonek i będące na jego utrzymaniu,

3/ dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

- do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,

4/ dzieci wymienione w pkt 1 – 3, jeżeli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek,

5/ współmałżonek , w tym także pracujący i prowadzący z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe,

6/ rodzice pracownika pozostający na wyłącznym utrzymaniu pracownika i nie posiadający innych źródeł dochodu, prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe,

7/ członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach, jeżeli byli na ich utrzymaniu i spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej lub otrzymują taką rentę.

 

 

 

§ 6.

 

 1. 1.   Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mogą otrzymać dopłatę w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w następującej wysokości:

 

1/ do wczasów turystycznych ”pod gruszą” (pracownicy nie będący nauczycielami) organizowanych we własnym zakresie w okresie urlopu wypoczynkowego – maksymalnie do wysokości ustalonej corocznie w aneksie do Regulaminu,

 

2/ nauczyciele otrzymują do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,

 

3/ do wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wg. tabeli stanowiącej (załącznik nr 2) do regulaminu, przyjmując za podstawę obliczenia wysokości dopłaty przeciętny w danym sezonie koszt skierowania na kolonie letnie lub zimowisko; nadwyżkę kosztu skierowania ponad przeciętna jego cenę pokrywa osoba korzystająca z takiego skierowania – po złożeniu oświadczenia – (załącznik nr 5);

osoba uprawniona wnosząca pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązana zgłaszać wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,

 

4/ 50% ceny biletu do teatru i na imprezy , przy  jednorazowym zakupie 2 biletów ulgowych i nie więcej niż 10 biletów w roku kalendarzowym,

 

5/ z okazji Choinki, Dnia Seniora, przejścia pracownika na emeryturę lub rentę w kwocie ustalonej corocznie w aneksie do regulaminu – (załącznik nr 4),

 

6/ do wycieczek do 50% kosztów wycieczki, nie więcej jednak niż za 7 dni wycieczki; z dopłaty do wycieczek osoba uprawniona może korzystać nie więcej niż 2 razy w roku kalendarzowym, w tym z jednej wycieczki kilkudniowej.

Do wycieczek jednodniowych i wypoczynku sobotnio-niedzielnego dopłata wynosi do 50% kosztów wycieczki,

 

7/ na pomoc materialną – rzeczową lub finansową:

 a/ w wypadkach losowych (pożar, powódź, zniszczenie lub utrata mienia, długotrwała choroba lub śmierć) do wysokości trzykrotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego w Monitorze Polskim za kwartał poprzedzający zdarzenie,

 

 b/ w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, a zwłaszcza na zakup opału, odzieży lub zaopatrzenia zimowego do wysokości dwukrotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z kwartału poprzedzającego przyznanie pomocy,

 

   c/ w przypadku okresowo występujących trudności materialnych lub życiowych do wysokości 150% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z kwartału poprzedzającego przyznanie pomocy.

 

8/ do pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji nie częściej niż jeden raz na trzy lata i w wysokości ustalonej corocznie w aneksie do Regulaminu.

 

Zakres pomocy rzeczowej obejmuje również bony towarowe nie podlegające wymianie na pieniądze, uprawniające do zakupu w wyznaczonych sklepach określonych towarów. Paczkę z okazji „choinki” w postaci bonu towarowego mogą otrzymać dzieci pracownika w wieku od jednego roku do ukończenia lat 15; wartość paczki ustalana jest corocznie w aneksie do Regulaminu.

 

2.    Dzieci uprawnione mogą korzystać z ulgowych wczasów dla dzieci i młodzieży jeden raz           w roku kalendarzowym po jednym turnusie w okresie ferii zimowych lub letnich.

 

 1. 3.   O pomoc określoną w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b i c ubiegać mogą się osoby uprawnione do korzystania z funduszu, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) obowiązującego w okresie przyznania pomocy i nie częściej niż jeden raz w roku.

 

§ 7.

 

Osoby, które złożyły nieprawdziwe oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie lub zużyły przyznaną pożyczkę na cele mieszkaniowe na inny cel, nie mający związku z remontem lub nabyciem lokalu, nie mogą korzystać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez  okres kolejnych dwóch lat.

 

§ 8.

 

Osoby zadłużone pożyczką mieszkaniową, które odchodzą ze Szkoły Podstawowej

Nr 3 (z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo zwalnianym z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz przeniesionym do innej szkoły w wyniku porozumienia stron) zobowiązane są do natychmiastowej spłaty pozostałej części pożyczki.

 

 

 

 

§ 9.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z ważnością od 1 stycznia 2005 r.

 

 

Uzgodniono ze związkami zawodowymi                                   Dyrektor Szkoły

 

ZNP –

NSZZ „Solidarność” –

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.