System wewnątrzszkolnego oceniania

                                                                                                              Załącznik nr 1 do Statutu
                                                                                                              Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
                                                                                                              w Starogardzie Gd.
 

 

 

System wewnątrzszkolnego oceniania

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3   im. Wł. Broniewskiego

w Starogardzie Gdańskim

 

 1. I.                  Postanowienia wstępne

 

 1. System wewnątrzszkolnego oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 zwanego dalej „szkolnym systemem oceniania” opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).

 

 

 1. 2.      Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

 1. 3.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

 1. 4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 1. 5.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 1. 6.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym  zakresie;

2/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3/ motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

7.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2/ ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3/ ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole;

4/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5/ ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali, o której mowa w   ust 19;

6/ ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7/  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

II.  Postanowienia szczegółowe

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest oceną roczną. Pierwszy semestr kończy się w terminie ustalonym uchwałą Rady Pedagogicznej,  drugi w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).
 1. 2.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3/ warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. 3.      Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele zajęć edukacyjnych i przekazują je dyrektorowi Szkoły na początku każdego roku szkolnego.

 

Ustalone zasady stanowią „przedmiotowe systemy oceniania”.

 

4.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  ich   rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 5.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

1/ Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

2/ Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

3/ Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce swoich dzieci na comiesięcznych, organizowanych przez Szkołę, spotkaniach z rodzicami lub w czasie indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub wicedyrektorami.

4/ Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 4 wychowawca dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. 6.      Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

 1. 7.      Dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem ust. 8.

 

 1. 8.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

8a.  Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi określają odrębne przepisy – załącznik nr 1 do Systemu wewnątrzszkolnego oceniania

 

 1. 9.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. 10.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie:

1/ opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2/ W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 1. 11.  Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w ust. 19 i 20 - semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 12.  Klasyfikację  semestralną uczniów przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Szkoły.

 

 1. 13.  O terminach rad klasyfikacyjnych rodzice są powiadamiani poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń. Informacja pojawia się nie później niż dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.

 

 1. 14.  Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

W klasach I-III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

 1. 15.  Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen  i klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali , o której mowa w ust. 19 i 20.

 

 1. 16.  1).Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                            zachowania, dokonując wpisu w dzienniczku uczniowskim.

 

2). Na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w roku szkolnym (semestrze) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej, o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.

 

 1. 17.  Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 1. 18.  Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

W oddziałach  integracyjnych semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 1. 19.  Oceny semestralne i oceny roczne klasyfikacyjne ustala się w klasach IV-VI w stopniach wg następujących skali:

1) stopień celujący                 – 6   (cel)

2) stopień bardzo dobry         – 5   (bdb)

3) stopień dobry                     – 4   (db)

4) stopień dostateczny           – 3   (dst)

5) stopień dopuszczający       – 2   (dop)

6) stopień niedostateczny      – 1   (ndst)

 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

 

 1. 20.  Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe

2)      bardzo dobre

3)      dobre

4)      poprawne

5)      nieodpowiednie

6)      naganne

Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

20a.     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenie rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonego zaburzenia lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. 21.  Szczegółowe kryteria oceny zachowania

 

 1. Ocena wzorowa

Ocenę bardzo dobrą można podnieść do wzorowej, jeśli uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą i bardzo dobrą oraz przynajmniej trzy z kryteriów dodatkowych:

-          inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach szkolnych organizowanych zgodnie z harmonogramem imprez szkoły, planem pracy Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji oraz kół zainteresowań,

-          reprezentuje klasę, szkołę w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych: szkolnych, miejskich, powiatowych, innych,

-          inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

-          pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, Samorządzie Uczniowskim, kołach zainteresowań,

-          nie opuścił bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych i nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień.

 1. Ocena bardzo dobra

Ocenę dobrą można podnieść do bardzo dobrej, jeśli uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą szczególnie sumiennie oraz dodatkowo:

-          nie opuścił bez usprawiedliwienia ani jednego dnia nauki,

-          ma na swym koncie nie więcej niż trzy spóźnienia,

-          chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy. Szkoły i środowiska,

-          wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,

-          sam spieszy z pomocą potrzebującym (np. w nauce),

-          sumiennie wywiązuje się z powierzonych przez wychowawcę klasy lub innych nauczycieli zadań,

-          dba o swój rozwój poprzez udział w kołach zainteresowań lub innych formach zajęć pozalekcyjnych.

 1. Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

-          wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie  szkoły (jest zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, systematycznie prowadzi zeszyty),

-          uczy się i pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,

-          nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych, ma nieliczne spóźnienia,

-          jest grzeczny i uprzejmy na co dzień, okazuje szacunek kolegom, koleżankom, wszystkim pracownikom szkoły i innym,

-          dba o swój estetyczny wygląd,

-          dba o kulturę słowa,

-          nie powoduje konfliktów i bójek,

-          troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne,

-          szanuje cudzą własność, reaguje na zło i przejawy wandalizmu,

-          nie pali papierosów, nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

-          w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności,

-          na miarę możliwości uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły.

 

 1. Ocena poprawna

Ocenę dobrą można obniżyć do oceny poprawnej, jeśli uczeń nie w pełni spełnia kryteria na ocenę dobrą – zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do tych kryteriów.. Ocenę poprawna otrzymuje uczeń, jeżeli:

-          sporadycznie zdarzy się, że nie wywiąże się z obowiązków ucznia,

-          opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych, sporadycznie spóźnia się na lekcje,

-          zdarzy się, że sporadycznie złamał normy uczciwości i prawdomówności,

-          zdarzy się, że sporadycznie złamał zasady współżycia społeczności szkolnej,

-          przejawia troskę o mienie szkolne i środowisko naturalne, szanuje cudzą własność,

-          reaguje na zło i przejawy wandalizmu,

-          dba o swój wygląd zewnętrzny,

-          stara się być grzeczny i uprzejmy na co dzień,

-          okazuje szacunek kolegom, koleżankom, wszystkim pracownikom szkoły i innym,

-          na miarę możliwości uczestniczy w życiu klasowym,

-          stara się nie prowokować konfliktów i bójek.

Uczeń poprawny, upomniany wykazuje skruchę i poprawia swoje zachowanie.

 1. Ocena nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą i poprawną i jeżeli:

-          ucieka z lekcji, wagaruje, opuścił do 80 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

-          łamie zasady współżycia koleżeńskiego,

-          zdarza się, że dokonuje aktów agresji słownej, dokucza słabszym,

-          prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża się, straszy,

-          nie szanuje cudzej własności,

-          pali papierosy,

-          dokonuje kradzieży, wyłudza pieniądze i inne rzeczy,

-          ma negatywny stosunek do nauki,

-          przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

 1. Ocena naganna

Ocena ucznia zachowującego się w szkole nieodpowiednio, może zostać obniżona do oceny nagannej, jeżeli uczeń nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze i upomnienia oraz nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy, a ponadto:

- opuścił więcej niż 80 godzin lekcyjnych

-          wykazuje całkowitą obojętność wobec obowiązków szkolnych,

-          uniemożliwia swoim zachowaniem prowadzenie lekcji,

-          szczególnie arogancko zachowuje wobec dorosłych,

-          świadomie niszczy mienie szkolne i społeczne,

-          swoim zachowaniem stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i życia innych uczniów, stosuje z premedytacją przemoc fizyczną i psychiczną,

-          używa alkoholu i innych środków ograniczających świadomość,

-          dopuścił się poważnych czynów karalnych – toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sądzie.

Obniżenie oceny może być zawieszone jeśli uczeń przyjmie informacje dotyczące swojego funkcjonowania na forum klasy lub rozmowie z wychowawcą i zaplanuje sposób zmiany postępowania oraz wykaże się rzeczywistą zmianą postępowania na lepsze.

 

Wychowawca systematycznie omawia z uczniami na lekcjach wychowawczych ich funkcjonowanie na podstawie powyższych kryteriów, udziela im informacji oraz wspólnie z nimi planuje pracę nad zmianami w ich postępowaniu. Swoją pracę w tym zakresie wychowawca dokumentuje stosownymi zapisami w  „klasowym zeszycie uwag”.

 

 1. 22.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – z zastrzeżeniem ust. 22a.

22a.     1.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

            2. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej (szóstej) nie kończy szkoły.

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 1. 23.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna.

 

 1. Uczeń ma prawo ubiegania się o uzyskanie  wyższej niż przewidywana ocena

klasyfikacyjna roczna (semestralna) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych po spełnieniu następujących warunków;

 1. w przypadku oceny rocznej, ocena semestralna nie jest niższa niż przewidywana ocena roczna.
 2. uczeń brał udział w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu co najmniej regionu.
 3. średnia ocen cząstkowych z prac klasowych i sprawdzianów jest jedynie niższa o 0,25 od pożądanej oceny.
 4. za brak przygotowania do lekcji uczeń otrzymał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne.
 5. uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia składają do dyrekcji szkoły pisemny, umotywowany wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) w terminie 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach.
 2. Po  otrzymaniu wniosku, dyrektor zobowiązuje danego nauczyciela do dokonania w ciągu 3 dni na piśmie, szczegółowego umotywowania przewidywanej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej (zgodnej z WSO)
 3. Dla rozpatrzenia wniosku rodzica, dyrektor szkoły powołuje komisję:

-          dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

-          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.

 1. Komisja weryfikuje przewidywaną roczną (semestralną) ocenę z zajęć edukacyjnych i decyduje o utrzymaniu lub podwyższeniu oceny do wnioskowanej przez rodzica. Decyzja komisji jest ostateczna.
 2. Prace komisji są protokołowane.

 

 1. 24.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny zachowania.

 

 1. Uczeń ma prawo ubiegania się o uzyskanie  wyższej niż przewidywana oceny

klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) zachowania  po spełnieniu następujących

warunków;

 1. przypadku oceny rocznej, ocena semestralna nie jest niższa niż przewidywana ocena roczna.
 2. w terminie do ostatecznego wystawienia ocen, w zachowaniu ucznia nastąpiła wyraźna, zauważalna poprawa (w zgodnej ocenie wychowawcy, nauczycieli i uczniów),
 3.  uczeń wykazał się szczególnym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska,
 4. Liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie przekracza 20.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia składają do dyrekcji szkoły pisemny, umotywowany wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej  (semestralnej) zachowania, w terminie 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
 2. Po  otrzymaniu wniosku, dyrektor zobowiązuje wychowawcę klasy o dokonania w ciągu 3 dni na piśmie, szczegółowego umotywowania przewidywanej rocznej                (semestralnej) oceny zachowania (zgodnej z WSO).
 3. Dla rozpatrzenia wniosku rodzica, dyrektor szkoły powołuje komisję:
  1. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji
  2. wychowawca klasy
  3. pedagog szkolny
  4. przedstawiciel SU (z danej klasy)
 4. Komisja weryfikuje przewidywaną roczną (semestralną) ocenę zachowania  i decyduje o utrzymaniu lub podwyższeniu oceny do wnioskowanej przez rodzica. Decyzja komisji jest ostateczna.

Prace komisji są protokołowane.

 

 1. 25.  Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria oceniania uczniów klas I-III.

 

1)      Specyfika rozwoju ucznia klas I-III wymaga uważnego śledzenia zmian  zachodzących w jego zachowaniu na równi z obserwacją jego postępów w nauce. Ocena opisowa się z dwóch części: oceny zachowania i oceny osiągnięć w nauce, uzupełnianych charakterystyką ucznia oraz informacją o realizowanym materiale nauczania, zajęciach wyrównawczych, terapeutycznych oraz zaleceniach do dalszej pracy.

2)      Na pierwszym spotkaniu rodziców (wrzesień)  nauczyciel informuje o:

-          sposobach oceniania,

-          wybranych przez siebie narzędziach oceniania,

-          zapoznaje z wymogami edukacyjnymi,

-          możliwościach spotkań indywidualnych w zależności od potrzeby,

-          comiesięcznych spotkaniach (każdy pierwszy wtorek miesiąca).

3)      Ocenianiu opisowemu podlegają wszystkie umiejętności, których kształtowanie odbywa się przez cały okres nauczania zintegrowanego.

4)      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowywaniu przez ucznia nowych wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5)      Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

6)      Wyróżniamy trzy rodzaje oceny:

a)      ocena bieżąca

b)      ocena semestralna

c)      ocena roczna.

7)      Ocena opisowa spełnia następujące funkcje:

1/ informacyjnąprzekazującą informacje na temat osiągniętych postępów dziecka w nauce,

2/ diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,

3/ motywacyjnązachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu,

4/ korekcyjną – odpowiadającą na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,

5/ rozwojową – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentrującą na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizującą go do zmiany i dalszego rozwoju.

8)      Ocena  bieżąca .

Eksponowanie osiągnięć indywidualnych każdego ucznia, bez porównywaniu go z innymi. Uczeń otrzymuje komunikaty oceniające go na bieżąco w codziennym kontakcie z nauczycielem, a także w korespondencji zapisanej przezeń w zeszytach.

Nauczyciel-wychowawca pracujący codziennie systematycznie z uczniem obserwuje codzienną pracę dziecka, sprawdza jego prace, chwali za włożony wysiłek, wkład pracy, wskazuje dobre i słabe strony oraz sposoby poprawy.

Uczniowie mogą samodzielnie tworzyć zasady oceniania oraz dokonywa samooceny swoich wytworów.

Nauczyciel może notować swoje spostrzeżenia na temat ucznia.

 

9)      Ocena semestralna

Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Informuje o osiągnięciach i trudnościach edukacyjnych dziecka. Zawiera zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w nauce, jak i jego rozwoju społeczno-emocjonalnego i zachowania.

 

 

 

10). Ocena roczna

Klasyfikacja ucznia w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Ocena roczna określa zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej, ma charakter diagnostyczno – informacyjny; tak, aby rodzic po przeczytaniu tej oceny mógł jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym rozwoju.

Umożliwia się nauczycielom nadawanie na świadectwie szkolnym dowolnie wybranej formy w  przygotowaniu – w standardowy sposób zestawienia danych:

1/ samodzielne wypełnianie arkusza świadectwa przez nauczyciela,

2/ stosowanie (posiadanego przez Szkołę) programu komputerowego.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

Nauczyciele języków obcych dokonują oceny opisowej semestralnej i rocznej, natomiast sposób i zasady oceniania nauczycieli religii regulują odrębne przepisy.

 

11). Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej – z zastrzeżeniem ust. 12.

 

12). W wyjątkowych przypadkach  Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy I-III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

12a). Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

13). Nauczyciel w dzienniku lekcyjnym dokonuje oceny śródrocznej i rocznej każdego ucznia określając za pomocą znaków poziom jego osiągnięć:

-          brak umiejętności / wiadomości

/     umiejętność wymaga ćwiczeń / wiadomości wymagają uzupełnienia

+    umiejętności, wiadomości, wiadomości opanowane.

 

 1. 26.  Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni dla klas IV – VI.

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń:

a) którego wiadomości i umiejętności spełniają wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające oraz

b) który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach lub

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń:

a) którego wiadomości i umiejętności spełniają wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające oraz

b) który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie), sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń:

a) którego wiadomości i umiejętności spełniają wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające,

b) który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń:

a) którego wiadomości i umiejętności spełniają wymagania konieczne i podstawowe,

b) który opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu – które są przystępne o średnim stopniu złożoności i wystarczą do dalszego uczenia się.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń:

a) którego wiadomości i umiejętności spełniają wymagania konieczne,

b) który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla danego etapu – są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu.

 

 1. Przy określaniu kryteriów wymagań należy kierować się następującymi stałymi kryteriami:

-          łatwość dla ucznia,

-          prostota i uniwersalność,

-          niezbędność i uniwersalność,

-          użyteczność pozaszkolną,

-          pewność naukową.

7.    Warunkiem uzyskania pozytywnego stopnia jest spełnienie przez ucznia określonych przez nauczyciela wymagań:

 

celujący                      – wymagania dopełniające i biegłe posługiwanie się nimi

bardzo dobry                        – wymagania dopełniające

dobry                         – wymagania rozszerzające

dostateczny                – wymagania podstawowe

dopuszczający           – wymagania konieczne

 

 1. 27.  Zasady oceniania bieżącego

 

1)   Klasówki

a/  Przez klasówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą co najmniej 1 godzinę lekcyjną,

b/ dopuszcza się dwie klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się trzecią klasówkę w tygodniu z przedmiotów z jedną godziną tygodniowo. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzona tylko jedna klasówka,

c/ w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne,

d/ sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel udostępnia uczniom i przechowuje do końca roku szkolnego; pozostają one w tym czasie do wglądu uczniów i rodziców na zasadach określonych przez nauczyciela,

e/ na wniosek rodzica, nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest przekazać kopię pracy pisemnej oceniającej ucznia.

f/ nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej klasówce jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej,

g/ w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu pierwszego tygodnia po przybyciu do szkoły; w przypadku dłuższej niż dwa tygodnie usprawiedliwionej nieobecności, termin i forma zaliczenia materiału zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem,

h/ uczeń, który otrzymał z klasówki ocenę niedostateczną ma prawo jej poprawy; oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek; forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela; ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika; fakt skorzystania z możliwości poprawy musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

2)      Kartkówki

 

a/ Przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu,

b/ oceny kartkówek nie podlegają poprawie,

c/ zgłoszenie przez ucznia nie przygotowania do zajęć zwalnia go z pisania kartkówki,

d/ ocena z prac pisemnych powinna być zawsze uzasadniona krótką recenzją zapisaną przez nauczyciela na pracy lub podanie do wiadomości uczniów szczegółowych kryteriów ocen,

e/ sprawdziany pisemne są punktowane; przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania, punktów:

Ocena Skala Procent
niedostateczny         1     0    -   43
dopełniający         2    44   -   55
dostateczny         3    56   -   70
dobry         4    71   -   85
bardzo dobry         5    86   -   95
celujący         6    96   -   100

 

3)      Odpowiedzi ustne

 

a)      Nauczyciel powinien oceniać przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia,

b)      ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela,

c)      uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, w formie uzgodnionej z nauczycielem: jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy w tygodniu.

 

4)      Ocenie podlegają również zadawane prace domowe; zasady oceniania prac domowych ustala nauczyciel przedmiotu.

 

5)      Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:

 

a)        uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania po nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej jeden tydzień; okres, w którym uczeń może być nieprzygotowany do lekcji ustala nauczyciel przedmiotu,

b)        pierwszy dzień zajęć po następujących świętach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc są dniami bez ocen niedostatecznych.

 

 1. 28.  1/ Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2/ Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3/ Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4/ Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

b/ spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5/ Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka,, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; uczniowi temu nie ustala się również oceny zachowania.

 

 1. 29.  1) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2)      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3)      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 28 pkt  2,3 i 4a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4)      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 28 pkt 4b przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

b)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

5)      Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

6)      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

7)      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 3,

b)      skład komisji w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 4,

c)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

e)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

8)      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9)      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10)  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

 1. 30.   1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 2.

2)      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3)      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 31.

 

 1. 31.  1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  W przypadku egzaminu poprawkowego termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu.

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)      Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4)      W skład komisji wchodzą:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-          dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

-          dwóch nauczycieli z tej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

-          dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

-          wychowawca klasy,

-          wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-          pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

-          psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

-          przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

-          przedstawiciel Rady Rodziców.

5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6)      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-          skład komisji,

-          termin sprawdzianu,

-          zadania (pytania ) sprawdzające,

-          wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-          skład komisji,

-          termin posiedzenia komisji,

-          wynik głosowania,

-          ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.

 

 1. 32.  Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej – z zastrzeżeniem ust. 22a.

 

 1. 33.  Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

 1. 34.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. 35.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. 36.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 31 oraz uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 33.

 

 1. 37.  Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

1)      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2)      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3)      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor lub wicedyrektor Szkoły  – jako przewodniczący

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

4)      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu poprawkowego,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. 38.  Uczeń kończy szkołę:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 34, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej – z zastrzeżeniem ust. 22a,

2)      przystąpił do sprawdzianu w klasie VI, przeprowadzonego na podstawie odrębnych przepisów,

3)      Uczeń  kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie oraz sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 2. Regulamin może ulec modyfikacji po roku stosowania.
 3. Zmiany w regulaminie uchwala Rada Pedagogiczna.
 4. Regulamin (wewnątrzszkolny system oceniania) wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

Tekst jednolity opublikowany 14 listopada 2007 roku  ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2007/2008 z dnia 13 listopada 2007r..oraz zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 7/2007/2008 z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

Komentarze są wyłączone.