Umowa

UMOWA

 

w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarta w dniu

pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową NR 3 w  Starogardzie Gdańskim  reprezentowaną przez dyrektora -

a Panią -

zamieszkałą

pracownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 – jako pożyczkobiorcą, następującej treści:

 

§ 1

 Na podstawie § 4 regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i złożonego wniosku z dnia                     przyznana została pożyczkobiorcy pożyczka w wysokości                            ( słownie                             , oprocentowana w wysokości 3 % w stosunku rocznym , odsetki    ) przeznaczona na                                      .

Pożyczka płatna jest w                         ratach miesięcznych od dnia                              .

I rata                         zł. i                       rat po                        złotych.

 

§ 2

 

 1. Pożyczkobiorca upoważnia  Publiczna Szkołę Podstawową nr 3 w Starogardzie Gd. jako płatnika, do potrącania z wynagrodzenia miesięcznych rat pożyczki określonej w § 1.
 2. Pożyczkobiorca może dokonywać bezpośrednich wpłat na konto Szkoły (nazwa banku i nr  konta dostępne w księgowości)  w przypadkach, o których mowa w § 5 ust.3 Umowy.

 

§ 3

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pożyczka może być umorzona w granicach do 50% lub jej spłata może być zawieszona na okres od 1 roku do 3 lat, z wyjątkiem pożyczki udzielonej na budowę domu.
 2. Wnioski o umorzenie lub zawieszenie o jej spłaty w przypadkach określonych w ust.1 winny być:
 • wszechstronnie umotywowane
 • zawierać dokumenty potwierdzające fakty dotyczące szczególnej sytuacji mieszkaniowej, materialnej lub rodzinnej.
 • zaopiniowane przez szkolne organizacje związkowe.

 

 

 

 

 

§ 4

 1. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, a w przypadku zastosowania §3 ust.1 Umowy, cała kwota warunkowo umorzona lub zawieszona, podlega natychmiastowej spłacie w całości z chwilą:
 • rozwiązania stosunku pracy – z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2,
 • sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego, na budowę, którego udzielona została niniejsza pożyczka,
 • ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni mieszkaniowej na skutek wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia ze spółdzielni przed zasiedleniem przydzielonego lokalu – w tym przypadku pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty przelanej ze środków zakładowej działalności socjalnej na konto spółdzielni mieszkaniowej.

 

 1. 2.   Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki, o których mowa w ust.1 nie stosuje się do

pracowników:

 • przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między zakładami pracy,
 • przechodzących na emeryturę lub rentę inwalidzką,
 • z którymi stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

 

§ 5

 

 1. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie określonym w §4 ust. 2, nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki zawartych w umowie.
 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w §4 ust. 2 pkt. 1, Szkoła przekazuje, za pisemną zgodą nowego pracodawcy, kserokopię Umowy wraz z zaświadczeniem dot. zadłużenia z tytułu pobranej pożyczki temu pracodawcy.
 3. W przypadku przejścia na emeryturę lub  rentę inwalidzką oraz rozwiązania stosunku pracy z powodu, o którym mowa w §4 ust.2 pkt.3, pożyczkobiorca zobowiązany jest do indywidualnych wpłat rat pożyczki raz na miesiąc zgodnie z §2 ust.2 Umowy.

 

§ 6

Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

 

§ 7

 

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po jednym otrzymują: pożyczkobiorca i Szkoła.

 

 

 

Pożyczkobiorca                                                                            Dyrektor Szkoły

Komentarze są wyłączone.