Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych i integracyjnych.

Załącznik nr 2 do Statutu
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Starogardzie Gd.

 

 

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych i integracyjnych.

Cele i zadania:

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów niepełnosprawnych z uwagi na ich szczególne potrzeby (tzw. program rewalidacyjnego wspierania). Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w szkole z oddziałami integracyjnymi zapewnia się: a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, b) odpowiednie warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki dydaktyczne oraz dostępność środowiska szkolnego, c) realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do zaburzeń i odchyleń rozwojowych, d) zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne.

 

W szkole organizowane są odziały integracyjne. Oddziały te umożliwiają uczniom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.

 

 

Zasady rekrutacji uczniów

 

1.Zasady rekrutacji uczniów określa rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z rejonizacją.

3. Procedury rekrutacji uczniów do klasy integracyjnej.

-       Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

-       W pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z wadami słuchu, wzroku, motoryki na poziomie rozwoju umysłowego w granicach normy.

-       Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (z ADHD) tylko na podstawie orzeczenia, a nie opinii.

-       Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym przyjmuje się zgodnie z decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez dyrektora.

-       Uczniowie pełnosprawni przyjmowani są do klas integracyjnych zgodnie z decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez dyrektora.

-       Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje przydziału uczniów zdrowych w oparciu o pisemne bądź ustne wskazania nauczycieli klas „0”, czyli poprzedzających naukę w klasie integracyjnej.

-       W pierwszej kolejności do klas integracyjnych będą przyjmowani uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły.

-       Uczniowie spoza rejonu przyjmowani są decyzją dyrektora.

-        Nie istnieje możliwość przyjęcia dziecka z orzeczeniem jeśli limit przyjęć w klasie jest wyczerpany.

-       Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie ucznia do oddziału integracyjnego powinni w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia złożyć podanie wraz z odpisem orzeczenia wydanego przez odpowiednią poradnię.

-       W skład komisji kwalifikującej uczniów do klas integracyjnych wchodzą:

  • dyrektor szkoły,
  • wicedyrektor szkoły,
  • pedagog szkolny,
  • psycholog szkolny,
  • nauczyciele danej klasy,

-       Komisja zbiera się raz w roku w okresie od 26 kwietnia do 7 maja.

-       W razie potrzeby dyrektor szkoły zwołuje posiedzenia komisji w celu rozpatrzenia złożonych podań.

-       Rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powinni przedłożyć komisji:

  1. podanie o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej;
  2. aktualne orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną;
  3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
  4. inne posiadane dokumenty.

-       Komisja bez kompletu dokumentów nie rozpatruje podań.

-       Komisja może poprosić o spotkanie z dzieckiem w obecności rodziców.

-       Odwołania od decyzji można składać u dyrektora szkoły.

 

 

Komentarze są wyłączone.