WSO

Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim

 

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 1

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia

2) zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

3.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie, z wyjątkiem otrzymanych ocen niedostatecznych w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej,  które uzasadniane są w sposób pisemny.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom w budynku szkoły, do wglądu. Dopuszcza się wykonanie kopii pracy ucznia. Prace udostępnia nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

5.Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom w budynku szkoły na wniosek zainteresowanej strony.

 

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

§ 2

 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

2. Klasyfikacja roczna bądź końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym.

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec okresu.

4. Śródroczną, roczną i końcową ocenę z zachowania ustala nauczyciel wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku oraz teczce wychowawcy.

6. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych  opiekunów)  ucznia  informację   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej) ocenie  niedostatecznej  w formie pisemnej.

7. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanej dla niego śródrocznej, (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.

8. Termin wystawienia ocen śródrocznych, rocznych i końcowych przypada na dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, i jest corocznie podawany do wiadomości do 15-go września.

9. Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie mogą być niższe od oceny proponowanej.

 

 

 

Tryb oceniania i skala ocen

§ 2

 

1. W klasach IV-VI, oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)      stopień celujący               -      6   -  cel;

2)      stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

3)      stopień dobry                   -      4   -  db;

4)      stopień dostateczny         -      3   -  dst;

5)      stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

6)      stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

2. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyrażane są według skali zamieszczonej w  § 2 ust. 1 niniejszego załącznika.

3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

4.  Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu

5. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy lub w Dzienniku Nauczyciela . Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu.

6. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są obowiązani przepisywać oceny bieżące do Dziennika Klasy raz na miesiąc, a oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

7. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny, test) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

 

2) praca i aktywność na lekcji;

3) odpowiedź ustna;

4) praca projektowa;

5) praca domowa;

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji (zeszyt)

7) twórcze rozwiązywanie problemów

8. Ocenianie zajęć z religii regulują odrębne przepisy.

 

Oceny bieżące

§ 3

 

1. Ocena bieżąca.

1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka

 

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych.

2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3) prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

4) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i omówić prace klasowe  z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły/uzyskania informacji o ocenie niedostatecznej. Termin i czas poprawy wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów; Możliwość poprawy ocen innych niż niedostateczne ustalana jest na początku roku w przedmiotowym systemie oceniania.

7) zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) może nastąpić z ważnego powodu

8) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. ;

9) w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

10) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% – 96%              – celujący

95,99% – 86%           - bardzo dobry

85,99% – 71%          – stopień dobry

70,99% – 56%          – stopień dostateczny

55,99% – 44%         -  stopień dopuszczający

43,99% – 0%           – stopień niedostateczny

 

11) sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel udostępnia uczniom i przechowuje do końca roku szkolnego;

12) pisemne prace ucznia udostępniane są rodzicom do wglądu w budynku szkoły u nauczyciela uczącego danego przedmiotu

13) nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej klasówce jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej

14) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu pierwszego tygodnia po przybyciu do szkoły; w przypadku dłuższej niż dwa tygodnie usprawiedliwionej nieobecności, termin i forma zaliczenia materiału zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem,

15)  uczeń, który otrzymał z klasówki ocenę niedostateczną ma prawo jej poprawy; ocena niedostateczna z klasówki moze być poprawiana tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek; forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela; ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika; fakt skorzystania z możliwości poprawy musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

3.  Ocena z kartkówki.

 

1)  Przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu,

2) oceny kartkówek nie podlegają poprawie,

3)  zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do zajęć zwalnia go z pisania kartkówki, o ile nie była ona zapowiedziana

4) ocena z prac pisemnych powinna być zawsze uzasadniona krótkim uzasadnieniem

5) prace pisemne są punktowane; przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania, punktów (patrz skala ocen  prac pisemnych)

 

4. Odpowiedzi ustne

 

1)      Nauczyciel powinien oceniać przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia,

2)      ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela w formie ustnej

3)      uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, w formie uzgodnionej z nauczycielem:

 

5. Ocenie podlegają również zadawane prace domowe; zasady oceniania prac domowych ustala nauczyciel przedmiotu.

 

6. Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:

 

1) uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania po nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej jeden tydzień; okres, w którym uczeń może być nieprzygotowany do lekcji ustala nauczyciel przedmiotu,

2) pierwszy dzień zajęć po następujących świętach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc są dniami bez ocen niedostatecznych.

 

Nieprzygotowane ucznia do lekcji.

§ 6

 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej   w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

  1. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

  1. Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach, olimpiadach bądź zawodach sportowych mogą zgłosić nieprzygotowanie w dniu następującym po udziale w wyżej wymienionych przypadkach.

Informacja o wymaganiach edukacyjnych

§ 7

1. Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęc edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 § 8

 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

 

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

 

3.  Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 

1)przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów               i prac pisemnych;

 

2) uzyskanie  ze  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych (wyższych  niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

 

3) skorzystanie  ze  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  – konsultacji  indywidualnych.

 

4. Uczeń lub rodzic ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 3 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

5. Wychowawca klasy przekazuje podanie do nauczyciela przedmiotu, którego dotyczy podanie. Nauczyciel przedmiotu sprawdza spełnienie wymogów ust. 3 pkt 1, 2 i 3 w kolejnym dniu roboczym.

 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, wychowawca  wyraża  zgodę w kolejnym dniu roboczym na przystąpienie do poprawy oceny

 

7. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  ust 3  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia   i informuje niezwłocznie ucznia.

 

8. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  2 dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

9. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 

10. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

11.  Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

Ocenianie zachowania

§ 9

 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

 

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

1) wzorowe          -  wz;

2) bardzo dobre   -  bdb;

3) dobre               -  db;

4) poprawne        -  popr;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne            -  ng.

 

6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z przepisami prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w terminie    5  dni od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

9. Wychowawca klasy może podczas posiedzenia klasyfikacyjnego wystąpić z umotywowanym wnioskiem o ustalenie wskazanej przez niego oceny z zachowania dla danego ucznia.

 

10. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

11. W skład komisji, o której mowa w ust.10 wchodzą:

1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego z danej klasy

7) członek Rady Rodziców

 

12. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

Zasady oceniania zachowania

§ 9

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

 

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

 

3. Uczeń oceniany jest z trzech  zakresów postępowania:

1)      stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

2)      kultury osobistej;

3)      stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych;

 

 

4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:

1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę  to:

a)      troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

b)      dbałość o higienę osobistą.

c)      życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)     troska o kulturę słowa i dyskusji,

e)      poszanowanie godności własnej i innych,

 

 a czynniki negatywne obniżające ocenę  to:

f)       celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

g)      zbyt nieestetyczny wygląd.

 

2) Stopień pilności i systematyczności ucznia,

gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do     doskonalenia   wiedzy i umiejętności),

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),

d) systematyczność i punktualność

 

            a czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

e) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

f) nieusprawiedliwione godziny nieobecności

 

3) Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

 

czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)      reagowanie na przejawy zła,

b)      szacunek dla pracy innych,

c)      pomoc innym,

d)     troska o mienie szkolne i indywidualne,

e)      udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

f)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

g)      przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

 

czynniki negatywne obniżające ocenę

h) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

i) postawa egoistyczna, samolubna,

j) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

k) agresja, akty wandalizmu,

 

5. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

6. Szczegółowe kryteria oceny zachowania

 

1) Ocena wzorowa

Ocenę bardzo dobrą można podnieść do wzorowej, jeśli uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą i bardzo dobrą oraz przynajmniej trzy z kryteriów dodatkowych:

a) inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach szkolnych organizowanych zgodnie z harmonogramem imprez szkoły, planem pracy Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji oraz kół zainteresowań,

b) reprezentuje klasę, szkołę w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych: szkolnych, miejskich, powiatowych, innych,

c) inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, Samorządzie Uczniowskim, kołach zainteresowań,

d) nie opuścił bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych i nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień.

 

2) Ocena bardzo dobra

Ocenę dobrą można podnieść do bardzo dobrej, jeśli uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą szczególnie sumiennie oraz dodatkowo:

a) nie opuścił bez usprawiedliwienia ani jednego dnia nauki,

b) ma na swym koncie nie więcej niż trzy spóźnienia,

c) chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy. Szkoły i środowiska,

d) wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,

e) sam spieszy z pomocą potrzebującym (np. w nauce),

f) sumiennie wywiązuje się z powierzonych przez wychowawcę klasy lub innych nauczycieli zadań,

g) dba o swój rozwój poprzez udział w kołach zainteresowań lub innych formach zajęć pozalekcyjnych.

 

3) Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie  szkoły (jest zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, systematycznie prowadzi zeszyty),

b) uczy się i pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,

c) nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych, ma nieliczne spóźnienia,

d) jest grzeczny i uprzejmy na co dzień, okazuje szacunek kolegom, koleżankom, wszystkim pracownikom szkoły i innym,

e) dba o swój estetyczny wygląd,

f) dba o kulturę słowa,

h) nie powoduje konfliktów i bójek,

g) troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne,

i) szanuje cudzą własność, reaguje na zło i przejawy wandalizmu,

j) nie pali papierosów, nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

k) w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności,

l) na miarę możliwości uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły.

 

4) Ocena poprawna

Ocenę dobrą można obniżyć do oceny poprawnej, jeśli uczeń nie w pełni spełnia kryteria na ocenę dobrą – zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do tych kryteriów.. Ocenę poprawna otrzymuje uczeń, jeżeli:

a) sporadycznie zdarzy się, że nie wywiąże się z obowiązków ucznia,

b) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych, sporadycznie spóźnia się na lekcje,

c) zdarzy się, że sporadycznie złamał normy uczciwości i prawdomówności,

d) zdarzy się, że sporadycznie złamał zasady współżycia społeczności szkolnej,

e) przejawia troskę o mienie szkolne i środowisko naturalne, szanuje cudzą własność,

f) reaguje na zło i przejawy wandalizmu,

g) dba o swój wygląd zewnętrzny,

h) stara się być grzeczny i uprzejmy na co dzień,

i) okazuje szacunek kolegom, koleżankom, wszystkim pracownikom szkoły i innym,

j) na miarę możliwości uczestniczy w życiu klasowym,

k) stara się nie prowokować konfliktów i bójek.

Uczeń poprawny, upomniany wykazuje skruchę i poprawia swoje zachowanie.

 

5) Ocena nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą i poprawną i jeżeli:

a) ucieka z lekcji, wagaruje, opuścił do 80 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

b) łamie zasady współżycia koleżeńskiego,

c) zdarza się, że dokonuje aktów agresji słownej, dokucza słabszym,

d) prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża się, straszy,

e) nie szanuje cudzej własności,

f) pali papierosy,

g) dokonuje kradzieży, wyłudza pieniądze i inne rzeczy,

h) ma negatywny stosunek do nauki,

i) przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

 

6) Ocena naganna

Ocena ucznia zachowującego się w szkole nieodpowiednio, może zostać obniżona do oceny nagannej, jeżeli uczeń nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze i upomnienia oraz nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy, a ponadto:

a)opuścił więcej niż 80 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia

b) wykazuje całkowitą obojętność wobec obowiązków szkolnych,

c) uniemożliwia swoim zachowaniem prowadzenie lekcji,

d)  szczególnie arogancko zachowuje wobec dorosłych,

e)  świadomie niszczy mienie szkolne i społeczne,

f)  swoim zachowaniem stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i życia innych uczniów,

g) stosuje z premedytacją przemoc fizyczną i psychiczną,

h)  używa alkoholu i innych środków ograniczających świadomość,

i) dopuścił się poważnych czynów karalnych – toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sądzie.

 

7. Obniżenie oceny może być zawieszone jeśli uczeń przyjmie informacje dotyczące swojego funkcjonowania na forum klasy lub rozmowie z wychowawcą i zaplanuje sposób zmiany postępowania oraz wykaże się rzeczywistą zmianą postępowania na lepsze.

 

8. Wychowawca systematycznie omawia z uczniami na lekcjach wychowawczych ich funkcjonowanie na podstawie powyższych kryteriów, udziela im informacji oraz wspólnie z nimi planuje pracę nad zmianami w ich postępowaniu. Swoją pracę w tym zakresie wychowawca dokumentuje stosownymi zapisami w  dzienniku.

 

Komentarze są wyłączone.